by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Komunikat Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie CEEB

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Strzałkowo

 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce.

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

 

Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.

 

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno-i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.

 

Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

 

• 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
• 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

 

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJE DO CEEB

 

1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wypełniając prosty formularz on-line
2. w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo.

 

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Strzałkowo, dnia 29.06.2021r.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                          /-/ Dariusz Grzywiński

 

Do pobrania:

1. Informator dla właścicieli i zarządców budynków
2. Ulotka informacyjna
3. Deklaracja -Formularz A -budynki i lokale mieszkalne
4. Deklaracja -Formularz B -budynki i lokale niemieszkalne

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy – GPOS.6220.18.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

GPOS.6220.18.2020                                                                                             Strzałkowo, dnia 13.05.2021 r.

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) dalej ustawa OOŚ,

 

zawiadamiam,

 

że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie i eksploatacji urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na potrzeby podlewania na działce o nr ewid. 18/1, obręb Szemborowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

 

Przedmiotowe postepowanie wszczęto na wniosek Pana Stefana Jałoszyńskiego zam. Szemborowo 16, 62-420 Strzałkowo.

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.

 

Zgodnie z art. 21 i 22 ust. 1 ustawy OOŚ informuję, iż dane o:

 

– wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
– postanowieniu Wójta Gminy Strzałkowo,
– raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 

zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.strzalkowo.samorzady.pl.

 

Ponadto, na podstawie art. 33 ustawy OOŚ informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:

 

– wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
– opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
– opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole,
– postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14.12.2020 r. znak: GPOS.6220.18.2020,
– raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 

oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Planowania Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pok. 16, od poniedziałku do piątku, w godz.: 7 30 – 15:30, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 17 maja 2021 r. do 17 czerwca 2021 r. (włącznie). Z dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście w siedzibie organu w godzinach pracy tut. Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny (tel. 63 274 60 56).

 

Zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: ug@strzalkowo.pl). Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzałkowo.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie www.strzalkowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, Urzędu Gminy w Słupcy, a także na tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. w m. Szemborowo.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                           Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.28.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

Strzałkowo, dnia 19.04.2021 r.

GPOS.6220.28.2020

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 19.04.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.28.2020 dla Pana Mariusza Kołodziejczaka zam. Szemborowo 42, 62-420 Strzałkowo stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce o nr ewid. 259, obręb Szemborowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Szemborowo.

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                     Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.29.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

Strzałkowo, dnia 12.04.2021 r.

GPOS.6220.29.2020

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 12.04.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.29.2020 dla Energy Solar 43 Sp. z o.o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika p. Marcina Bagińskiego, ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Strzałkowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wólka na działce o nr ewid. 59/5, 59/4, obręb Wólka, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Wólka.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                              Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.30.2020

Strzałkowo, dnia 12.04.2021 r.

GPOS.6220.30.2020

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzałkowo
o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „budowie farmy fotowoltaicznej „Strzałkowo III” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wólka na działce o nr ewid. 59/5, 59/4, 64/5, obręb Wólka, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
– Inwestor Energy Solar 43 Sp. z o.o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika p. Marcina Bagińskiego, ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

 

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w Strzałkowie, ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 , pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 15:30.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy — wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Wólka.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                            /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.15a.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

Strzałkowo, dnia 12.04.2021 r.

GPOS.6220.15a.2020

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 12.04.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.15a.2020 dla Eko Prime Inwestycje Sp. z o.o. ul. Jana Susika 3, 97-223 Żelechinek reprezentowanej przez pełnomocnika PARTNER POL Radosław Pankowski ul. Bukowa 1, 87-500 Rypin stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 5, obręb Skarboszewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Skarboszewo.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                        Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.24.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Strzałkowo, dnia 15.04.2021 r.

 GPOS.6220.24.2020

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 15.04.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.24.2020 dla spółki PVE 120 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 138/4, obręb Krępkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,

– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Krępkowo.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                             Dariusz Grzywiński

 

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.5.2021

Strzałkowo, dnia 09.04.2021 r.

GPOS.6220.5.2021

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Strzałkowo
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm..) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Szyllera adres: ul. Przejazdowa 24, 05-800 Pruszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „montażu tymczasowej, mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działkach o numerach ewidencyjnych 68/5, 68/7, 68/8, 68/9 obręb Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ) Wójt Gminy Strzałkowo wystąpił w dniu 09.04.2021 r. pismem znak: GPOS.6220.5.2021 o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz Zarządu Zlewni Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole.

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, obejmującego możliwość zapoznania się z materiałami sprawy i składania uwag i wniosków Urzędzie Gminy w Strzałkowie – pok. Nr 16 w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej na adres: ug@strzalkowo.pl. Z zastrzeżeniem, że z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny lub z pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczność tut. Urząd nie może zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam, że z uwagi na prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz trwający stan epidemii COVID-19, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 22.12.2020 r.

 

Zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

/-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o podjęciu postępowania – GPOS.6220.15.2020 z 19 marca 2021 r.

Strzałkowo, dnia 19.03.2021 r.

GPOS.6220.15.2020 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 19.03.2021 r. zostało wydane postanowienie znak GPOS.6220.15.2020 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie biogazowni rolniczej o mocy 330 kWe z możliwością rozbudowy do 499 kWe wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. nr 134/1, obręb Ostrowo Kościelne, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” z wniosku firmy Ubojnia Przywarty Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Babin Olędry, 62-420 Strzałkowo.

 

Inwestor w dniu 01.02.2021 r. przedłożył w tut. Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiamy, że pismem znak: GPOS.6220.15.2020 z dnia 19.03.2021 r. Wójt Gminy Strzałkowo zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o wydanie opinii.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzałkowie pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z pracownikiem tut. Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Strzałkowie ,
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń.

 

                                                                                           Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                           /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o ocenie oddziaływania na środowisko – GPOS.6220.15.2020 z 19 marca 2020 r.

Strzałkowo, dnia 19.03.2021 r.

GPOS.6220.15.2020 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) dalej ustawa OOŚ,

 

zawiadamiam,

 

że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie biogazowni rolniczej o mocy 330 kWe z możliwością rozbudowy do 499 kWe wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. nr 134/1, obręb Ostrowo Kościelne, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”

 

Przedmiotowe postepowanie wszczęto na wniosek spółki Ubojnia Przywarty Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Babin Olędry, 62-420 Strzałkowo.

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.

 

Ponadto, na podstawie art. 33 ustawy OOŚ informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy, w tym z:

 

– wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
– postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18.11.2020 r. znak: GPOS.6220.15.2020,
– raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Planowania Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pok. 16, od poniedziałku do piątku, w godz.: 7 30 – 15:30 , w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 24.03.2021 r. do 23.04.2021 r. (włącznie). Z dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście w siedzibie organu w godzinach pracy tut. Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny spotkania (tel. 63 274 60 56).

 

Zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: ug@strzalkowo.pl). Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzałkowo.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie www.strzalkowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, , a także na tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. w m. Babin Olędry, Ostrowo Kościelne.

 

                                                                                         Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                          Dariusz Grzywiński