by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy – GPOS.6220.18.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

GPOS.6220.18.2020                                                                                             Strzałkowo, dnia 13.05.2021 r.

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) dalej ustawa OOŚ,

 

zawiadamiam,

 

że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie i eksploatacji urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na potrzeby podlewania na działce o nr ewid. 18/1, obręb Szemborowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

 

Przedmiotowe postepowanie wszczęto na wniosek Pana Stefana Jałoszyńskiego zam. Szemborowo 16, 62-420 Strzałkowo.

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.

 

Zgodnie z art. 21 i 22 ust. 1 ustawy OOŚ informuję, iż dane o:

 

– wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
– postanowieniu Wójta Gminy Strzałkowo,
– raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 

zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.strzalkowo.samorzady.pl.

 

Ponadto, na podstawie art. 33 ustawy OOŚ informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:

 

– wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
– opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
– opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole,
– postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14.12.2020 r. znak: GPOS.6220.18.2020,
– raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 

oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Planowania Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pok. 16, od poniedziałku do piątku, w godz.: 7 30 – 15:30, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 17 maja 2021 r. do 17 czerwca 2021 r. (włącznie). Z dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście w siedzibie organu w godzinach pracy tut. Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny (tel. 63 274 60 56).

 

Zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: ug@strzalkowo.pl). Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzałkowo.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie www.strzalkowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, Urzędu Gminy w Słupcy, a także na tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. w m. Szemborowo.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                           Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.28.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

Strzałkowo, dnia 19.04.2021 r.

GPOS.6220.28.2020

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 19.04.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.28.2020 dla Pana Mariusza Kołodziejczaka zam. Szemborowo 42, 62-420 Strzałkowo stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce o nr ewid. 259, obręb Szemborowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Szemborowo.

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                     Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.29.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

Strzałkowo, dnia 12.04.2021 r.

GPOS.6220.29.2020

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 12.04.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.29.2020 dla Energy Solar 43 Sp. z o.o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika p. Marcina Bagińskiego, ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Strzałkowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wólka na działce o nr ewid. 59/5, 59/4, obręb Wólka, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Wólka.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                              Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.30.2020

Strzałkowo, dnia 12.04.2021 r.

GPOS.6220.30.2020

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzałkowo
o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „budowie farmy fotowoltaicznej „Strzałkowo III” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wólka na działce o nr ewid. 59/5, 59/4, 64/5, obręb Wólka, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
– Inwestor Energy Solar 43 Sp. z o.o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika p. Marcina Bagińskiego, ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

 

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w Strzałkowie, ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 , pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 15:30.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy — wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Wólka.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                            /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.15a.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

Strzałkowo, dnia 12.04.2021 r.

GPOS.6220.15a.2020

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 12.04.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.15a.2020 dla Eko Prime Inwestycje Sp. z o.o. ul. Jana Susika 3, 97-223 Żelechinek reprezentowanej przez pełnomocnika PARTNER POL Radosław Pankowski ul. Bukowa 1, 87-500 Rypin stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 5, obręb Skarboszewo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Skarboszewo.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                        Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.24.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Strzałkowo, dnia 15.04.2021 r.

 GPOS.6220.24.2020

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 15.04.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.24.2020 dla spółki PVE 120 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 138/4, obręb Krępkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,

– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Krępkowo.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                             Dariusz Grzywiński

 

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.5.2021

Strzałkowo, dnia 09.04.2021 r.

GPOS.6220.5.2021

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Strzałkowo
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm..) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Szyllera adres: ul. Przejazdowa 24, 05-800 Pruszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „montażu tymczasowej, mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działkach o numerach ewidencyjnych 68/5, 68/7, 68/8, 68/9 obręb Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ) Wójt Gminy Strzałkowo wystąpił w dniu 09.04.2021 r. pismem znak: GPOS.6220.5.2021 o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz Zarządu Zlewni Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole.

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, obejmującego możliwość zapoznania się z materiałami sprawy i składania uwag i wniosków Urzędzie Gminy w Strzałkowie – pok. Nr 16 w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej na adres: ug@strzalkowo.pl. Z zastrzeżeniem, że z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny lub z pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczność tut. Urząd nie może zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam, że z uwagi na prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz trwający stan epidemii COVID-19, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 22.12.2020 r.

 

Zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

/-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o podjęciu postępowania – GPOS.6220.15.2020 z 19 marca 2021 r.

Strzałkowo, dnia 19.03.2021 r.

GPOS.6220.15.2020 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 19.03.2021 r. zostało wydane postanowienie znak GPOS.6220.15.2020 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie biogazowni rolniczej o mocy 330 kWe z możliwością rozbudowy do 499 kWe wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. nr 134/1, obręb Ostrowo Kościelne, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” z wniosku firmy Ubojnia Przywarty Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Babin Olędry, 62-420 Strzałkowo.

 

Inwestor w dniu 01.02.2021 r. przedłożył w tut. Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiamy, że pismem znak: GPOS.6220.15.2020 z dnia 19.03.2021 r. Wójt Gminy Strzałkowo zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o wydanie opinii.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzałkowie pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z pracownikiem tut. Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Strzałkowie ,
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń.

 

                                                                                           Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                           /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o ocenie oddziaływania na środowisko – GPOS.6220.15.2020 z 19 marca 2020 r.

Strzałkowo, dnia 19.03.2021 r.

GPOS.6220.15.2020 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) dalej ustawa OOŚ,

 

zawiadamiam,

 

że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie biogazowni rolniczej o mocy 330 kWe z możliwością rozbudowy do 499 kWe wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. nr 134/1, obręb Ostrowo Kościelne, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”

 

Przedmiotowe postepowanie wszczęto na wniosek spółki Ubojnia Przywarty Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Babin Olędry, 62-420 Strzałkowo.

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.

 

Ponadto, na podstawie art. 33 ustawy OOŚ informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy, w tym z:

 

– wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
– postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18.11.2020 r. znak: GPOS.6220.15.2020,
– raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Planowania Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pok. 16, od poniedziałku do piątku, w godz.: 7 30 – 15:30 , w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 24.03.2021 r. do 23.04.2021 r. (włącznie). Z dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście w siedzibie organu w godzinach pracy tut. Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny spotkania (tel. 63 274 60 56).

 

Zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: ug@strzalkowo.pl). Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzałkowo.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie www.strzalkowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, , a także na tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. w m. Babin Olędry, Ostrowo Kościelne.

 

                                                                                         Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                          Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Komunikat Wójta Gminy w sprawie kontroli pieców

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Wójt Gminy Strzałkowo mając na względzie poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Strzałkowo zlecił specjalistycznej firmie pomiar stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu wykonanych za pomocą drona posiadającego czujnik jakości Atom FL PM analizator zanieczyszczeń powietrza. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że w porze wieczornej stężenie pyłów PM 2,5, PM 10 w Strzałkowie – rejon ulic: Powstańców Wlkp., Ostrowska, Powidzka, 1-Maja, Szkolna wahało się między 200 µ g/m3 a 1000 µg/m3 ( w czerwonych kwadratach stwierdzono największe stężenie pyłu PM 2,5, PM 10).

 

Pomiar stężenia pyłu PM2,5, PM10 według skali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. „Raport pomiaru stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie m. Strzałkowo” z dnia 2 marca 2021 r

 

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Strzałkowo powołał komisje do przeprowadzenia kontroli palenisk domowych pod kątem spalania w nich odpadów komunalnych. Komisja w składzie: pracownik tut. Urzędu w asyście funkcjonariusza Policji w terminie odwrotnym będzie przeprowadzać kontrolę palenisk domowych na terenie Gminy Strzałkowo. Właściciele nieruchomości na podstawie zapisów art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska są zobowiązani do udostepnienia nieruchomości celem przeprowadzenia kontroli pod rygorem ukarania mandatem wystawionym na podstawie przepisów kodeksu ds. wykroczeń. Kontrole prowadzone będą na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w ramach realizacji obowiązku wynikającego z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Wielkopolskiego i tzw. „uchwały antysmogowej”.

 

                                                                                                  Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                   Dariusz Grzywiński