Wzory wniosków

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
Wniosek o zmianę miejsca głosowania
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub celu publicznego
Wniosek o dodatek osłonowy
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o udzielenie-zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo
Oświadczenie (załącznik do wniosku o udzielenie-zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo)
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Zaświadczenie o dochodach w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wniosek o zajecie pasa drogowego
Zawiadomienie o awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym
Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów po drodze w m. Strzałkowo objętej ograniczeniem tonażowym
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu – przebudowę zjazdu
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
Wniosek o rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
Wniosek o określenie warunków przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie imprez okolicznościowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży-poza miejscem sprzedaży
Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Wymeldowanie z pobytu stałego
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek o wykup mieszkania komunalnego
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Karta informacyjna przedsięwzięcia-materiał pomocniczy
Wniosek o wycinkę drzew
Wzór oświadczenia o udostepnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Wzór oświadczenia o posiadanym prawie własności urządzeń
Top