by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, dnia 19.03.2021 r.

GPOS.6220.15.2020 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 19.03.2021 r. zostało wydane postanowienie znak GPOS.6220.15.2020 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie biogazowni rolniczej o mocy 330 kWe z możliwością rozbudowy do 499 kWe wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. nr 134/1, obręb Ostrowo Kościelne, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” z wniosku firmy Ubojnia Przywarty Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Babin Olędry, 62-420 Strzałkowo.

 

Inwestor w dniu 01.02.2021 r. przedłożył w tut. Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiamy, że pismem znak: GPOS.6220.15.2020 z dnia 19.03.2021 r. Wójt Gminy Strzałkowo zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o wydanie opinii.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzałkowie pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z pracownikiem tut. Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Strzałkowie ,
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń.

 

                                                                                           Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                           /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *