by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Informacja w sprawie umarzania podatku rolnego

Urząd Gminy w Strzałkowie informuje, że zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe.

Wniosek o umorzenie podatku rolnego można złożyć po terminie płatności podatku.

Umorzenie podatku jest możliwe jedynie w odniesieniu do zaległości podatkowej.

Z umorzenia zaległości podatkowej może skorzystać podatnik, u którego zaistniały przesłanki mające wpływ na obniżenie zdolności płatniczej.

Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez organ podatkowy na podstawie zebranego materiału dowodowego, wyjaśniającego stan faktyczny.

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Informacja w sprawie banerów reklamowych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi umieszczania materiałów wyborczych w postaci banerów na gminnych obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej informujemy, że w celu uzyskania zgody Komitet Wyborczy zobowiązany jest  do złożenia w tut. Urzędzie stosownego wniosku celem naliczenia opłaty (zgodnie z uchwałą nr X/52/95 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie zasad postępowania i opłat za założenie reklamy) oraz jej uiszczeniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 63/2746056,  biuro nr 16 tut. Urzędu.