by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

GPOS.6220.18.2020                                                                                             Strzałkowo, dnia 13.05.2021 r.

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) dalej ustawa OOŚ,

 

zawiadamiam,

 

że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie i eksploatacji urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na potrzeby podlewania na działce o nr ewid. 18/1, obręb Szemborowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

 

Przedmiotowe postepowanie wszczęto na wniosek Pana Stefana Jałoszyńskiego zam. Szemborowo 16, 62-420 Strzałkowo.

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.

 

Zgodnie z art. 21 i 22 ust. 1 ustawy OOŚ informuję, iż dane o:

 

– wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
– postanowieniu Wójta Gminy Strzałkowo,
– raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 

zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.strzalkowo.samorzady.pl.

 

Ponadto, na podstawie art. 33 ustawy OOŚ informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:

 

– wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
– opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
– opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole,
– postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14.12.2020 r. znak: GPOS.6220.18.2020,
– raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 

oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Planowania Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pok. 16, od poniedziałku do piątku, w godz.: 7 30 – 15:30, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 17 maja 2021 r. do 17 czerwca 2021 r. (włącznie). Z dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście w siedzibie organu w godzinach pracy tut. Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny (tel. 63 274 60 56).

 

Zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: ug@strzalkowo.pl). Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzałkowo.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie www.strzalkowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, Urzędu Gminy w Słupcy, a także na tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. w m. Szemborowo.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                           Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *