by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Rodzicu wyślij wniosek o 800 plus w kwietniu

Prawie 292 tys. wniosków o świadczenie 800 plus, na nowy okres świadczeniowy, wysłali mieszkańcy Wielkopolski. W całym kraju ZUS przyjął prawie 3 mln wniosków. Jeżeli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczenia, warto złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 30 kwietnia. Wówczas ZUS wypłaci pieniądze jeszcze w czerwcu, pod warunkiem, że dokumenty będą kompletne i prawidłowo wypełnione.

Read more

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Zaproszenie do składania ofert – kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrowie Kościelnym

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrowie Kościelnym, Ostrowo Kościelne 7, 62-420 Strzałkowo w związku z otrzymaną wstępną promesą na dofinasowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja2RPOZ/2023/4328/PolskiLad) zadania pn. „Zabezpieczenie zewnętrznych ścian drewnianego kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym”

 

Ogłasza nabór na:

Oczyszczanie zewnętrznej powłoki drewnianej kościoła z mchu i starej farby oraz położenie nowej warstwy farby zabezpieczającej drewno przed warunkami atmosferycznymi, uzupełnienie brakujących elementów gontu, wymiana zniszczonych desek powłoki kościoła.

Dodatkowe informacje:

Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem 3/206/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 14.03.1933 r.

Inwestor na wykonanie zadania posiada Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzję Starosty Słupeckiego udzielającą pozwolenia na budowę.

Oferta powinna zawierać:
I. Koszt wykonania.

II. Termin realizacji zamówienia.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w wykonywaniu prac renowacyjnych/konserwacyjnych drewnianych konstrukcji, elewacji i pokryć dachowych.

Termin składania ofert:

20 maja 2024 roku.

Miejsce składania ofert:

Prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: strzalkowo3@archidiecezja.pl.

Z wszelką dokumentacją dotyczącą przedmiotowego zadania można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrowie Kościelnym

Ostrowo Kościelne 7, 62-420 Strzałkowo

REGON 310283191, NIP 6671304405

Telefon kontaktowy: 792 254 808

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 23

 

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

 

Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/ 1

 

Obszar: województwo wielkopolskie, powiat: słupecki 

 

Ważność: od godz. 21:00 dnia 18.04.2024 do godz. 08:00 dnia 19.03.2024

 

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -4°C, lokalnie do -3°C i przy gruncie do -6°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

 

Uwagi: Brak.

 

Pełna treść ostrzeżenia (PDF, 159 KB)

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze (PDF, 311 KB)

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Wybory uzupełniające na ławnika

Komunikat

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 12 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyborów uzupełniających na ławnika

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego, zostaną dokonane wybory uzupełniające na ławników do:

 • Sądu Rejonowego w Słupcy w liczbie 1 osoba,
 • Sądu Okręgowego w Koninie w liczbie 1 osoba.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających  upływa 12  maja 2024 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą łub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.gov.pl/sprawiedliwosc lub też ze strony internetowej Urzędu Gminy Strzałkowo (www.strzalkowo.pl)

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (art. 162§ 2 pkt 4 u.s.p.),
 5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162§ 3 u.s.p.) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 685 ze zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,
 2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162§  5 u.s.p.).

Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się odpowiednim radom gmin.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu           z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzałkowo  pokój nr 20 tel. 63 274 60 31.

 

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                              /-/ Dariusz Grzywiński

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

Lista osób zgłaszających kandydata