by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, dnia 12.04.2021 r.

GPOS.6220.30.2020

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strzałkowo
o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „budowie farmy fotowoltaicznej „Strzałkowo III” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wólka na działce o nr ewid. 59/5, 59/4, 64/5, obręb Wólka, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.
– Inwestor Energy Solar 43 Sp. z o.o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika p. Marcina Bagińskiego, ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

 

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w Strzałkowie, ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 , pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 15:30.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy — wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Wólka.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                            /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *