Do pobrania

Uchwała Nr XLVI/423/2023 Rady Gminy Strzałkowo z 7 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych
Uchwała XLV/415/2023 z 26 października 2023 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
Wniosek o zmianę miejsca głosowania
Wniosek o sfinansowanie kosztów zadania polegającego na „Usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Załącznik do deklaracji DT-1
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego
Uchwała Nr XLV/413/2023 Rady Gminy Strzałkowo z 26 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2023-2030
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub celu publicznego
Wniosek o dodatek osłonowy
Uchwała Nr XLV/414/2023 Rady Gminy Strzałkowo z 26 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2024 roku
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o udzielenie-zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo
Oświadczenie (załącznik do wniosku o udzielenie-zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo)
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Zaświadczenie o dochodach w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wniosek o zajecie pasa drogowego
Zawiadomienie o awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym
Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów po drodze w m. Strzałkowo objętej ograniczeniem tonażowym
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu – przebudowę zjazdu
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
Wniosek o rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
Wniosek o określenie warunków przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie imprez okolicznościowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży-poza miejscem sprzedaży
Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Wymeldowanie z pobytu stałego
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek o wykup mieszkania komunalnego
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Karta informacyjna przedsięwzięcia-materiał pomocniczy
Wniosek o wycinkę drzew
Wzór oświadczenia o udostepnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Wzór oświadczenia o posiadanym prawie własności urządzeń
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Ewidencja ludności
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Referat Finansów
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Referat Gospodarki Komunalnej
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Oświata
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Sekretariat
Klauzula informacyjna - korespondencja mailowa
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - strona internetowa
Klauzula informacyjna dla osób zawierających umowy z Urzędem Gminy Strzałkowo
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Klauzula informacyjna na potrzeby procesu rekrutacji
Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gmin Strzałkowo
Klauzula informacyjna - oświadczenia majątkowe
Klauzula informacyjna - monitoring
Katalog DŻS 1998-2020
Artykuły prasowe 2020 r.
Artykuły prasowe 2019 r.
Artykuły prasowe 2018 r.
Artykuły prasowe 2017 r.
Artykuły prasowe 2016 r.
Artykuły prasowe 2015 r.
Artykuły prasowe 2014 r.
Artykuły prasowe 2013 r.
Artykuły prasowe 2012 r.
Artykuły prasowe 2011 r.
Artykuły prasowe 2010 r.
Artykuły prasowe 2009 r.
Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2015-2020
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dn. 01.09.2017
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego z dn. 31.12.2018
Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu z dn. 01.09.2017
Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Strzałkowo
Schemat organizacyjny Urzedu Gminy Strzałkowo
Deklaracja na podatek leśny DL-1
Informacja o lasach IL-1
Załącznik ZDL-1
Załącznik ZDL-2
Załącznik ZIL-1
Załącznik ZIL-2
Załącznik ZIL-3
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Załącznik ZDN - 1
Załącznik ZDN - 2
Załącznik ZIN - 1
Załącznik ZIN - 2
Załącznik ZIN - 3
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Informacja o gruntach IR-1
Załącznik ZIR-3
Załącznik ZIR-2
Załącznik ZIR-1
Załącznik ZDR-2
Załącznik ZDR-1
Uchwała - Złote Strzałki
Uchwała - Zasłużony dla Gminy Strzałkowo
Top