Do pobrania

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o udzielenie-zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo
Oświadczenie (załącznik do wniosku o udzielenie-zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo)
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Zaświadczenie o dochodach w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wniosek o zajecie pasa drogowego
Zawiadomienie o awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym
Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów po drodze w m. Strzałkowo objętej ograniczeniem tonażowym
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu – przebudowę zjazdu
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
Wniosek o rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
Wniosek o określenie warunków przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie imprez okolicznościowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży-poza miejscem sprzedaży
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Wymeldowanie z pobytu stałego
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek o wykup mieszkania komunalnego
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Karta informacyjna przedsięwzięcia-materiał pomocniczy
Wniosek o wycinkę drzew
Wzór oświadczenia o udostepnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Wzór oświadczenia o posiadanym prawie własności urządzeń
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Ewidencja ludności
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Referat Finansów
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Referat Gospodarki Komunalnej
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Oświata
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Sekretariat
Klauzula informacyjna - korespondencja mailowa
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - strona internetowa
Klauzula informacyjna dla osób zawierających umowy z Urzędem Gminy Strzałkowo
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Klauzula informacyjna na potrzeby procesu rekrutacji
Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gmin Strzałkowo
Klauzula informacyjna - oświadczenia majątkowe
Klauzula informacyjna - monitoring
Uchwała Nr XVII/178/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2021 roku.
Katalog DŻS 1998-2020
Artykuły prasowe 2020 r.
Artykuły prasowe 2019 r.
Artykuły prasowe 2018 r.
Artykuły prasowe 2017 r.
Artykuły prasowe 2016 r.
Artykuły prasowe 2015 r.
Artykuły prasowe 2014 r.
Artykuły prasowe 2013 r.
Artykuły prasowe 2012 r.
Artykuły prasowe 2011 r.
Artykuły prasowe 2010 r.
Artykuły prasowe 2009 r.
Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2015-2020
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dn. 01.09.2017
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego z dn. 31.12.2018
Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu z dn. 01.09.2017
Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Strzałkowo
Schemat organizacyjny Urzedu Gminy Strzałkowo
Deklaracja na podatek leśny DL-1
Informacja o lasach IL-1
Załącznik ZDL-1
Załącznik ZDL-2
Załącznik ZIL-1
Załącznik ZIL-2
Załącznik ZIL-3
Uchwała Nr X/106/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2020 i 2021
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Załącznik ZDN - 1
Załącznik ZDN - 2
Załącznik ZIN - 1
Załącznik ZIN - 2
Załącznik ZIN - 3
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Informacja o gruntach IR-1
Załącznik ZIR-3
Załącznik ZIR-2
Załącznik ZIR-1
Załącznik ZDR-2
Załącznik ZDR-1
Uchwała Nr X/108/2019 w sprawie podatku od środków transportu obowiązująca w roku 2020 i 2021
Uchwała - Złote Strzałki
Uchwała - Zasłużony dla Gminy Strzałkowo
Top