by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, dnia 19.03.2021 r.

GPOS.6220.15.2020 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) dalej ustawa OOŚ,

 

zawiadamiam,

 

że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie biogazowni rolniczej o mocy 330 kWe z możliwością rozbudowy do 499 kWe wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. nr 134/1, obręb Ostrowo Kościelne, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”

 

Przedmiotowe postepowanie wszczęto na wniosek spółki Ubojnia Przywarty Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Babin Olędry, 62-420 Strzałkowo.

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.

 

Ponadto, na podstawie art. 33 ustawy OOŚ informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy, w tym z:

 

– wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
– postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18.11.2020 r. znak: GPOS.6220.15.2020,
– raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Planowania Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pok. 16, od poniedziałku do piątku, w godz.: 7 30 – 15:30 , w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 24.03.2021 r. do 23.04.2021 r. (włącznie). Z dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście w siedzibie organu w godzinach pracy tut. Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny spotkania (tel. 63 274 60 56).

 

Zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: ug@strzalkowo.pl). Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzałkowo.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie www.strzalkowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, , a także na tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. w m. Babin Olędry, Ostrowo Kościelne.

 

                                                                                         Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                          Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *