by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

Strzałkowo, dnia 19.04.2021 r.

GPOS.6220.28.2020

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 19.04.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.28.2020 dla Pana Mariusza Kołodziejczaka zam. Szemborowo 42, 62-420 Strzałkowo stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce o nr ewid. 259, obręb Szemborowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Szemborowo.

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                     Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *