Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie „Polna róża” Skarboszewo

tel. 785 624 052

emili.tejs25@gmail.com

Cele:

 • podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych,
 • reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich,
 • propagowanie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno –wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno – bytowych rodzin wiejskich.

Stowarzyszenie Kobiet „Razem” Kornaty

Kornaty 29a

62-420 Strzałkowo

tel. 533 430 260

beata.zimniewicz@wp.pl

Cele:

 • działalność na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym,
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji
 • upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych,
 • kultywowanie kultury, tradycji i historii regionu wielkopolskiego,
 • ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami,
 • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród ludzi młodych
 • organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  i młodzieży  w tym również niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Społeczności Szemborowa

Szemborowo 58b

62-420 Strzałkowo

tel. 784 357 501, 888 311 367

kinma83@o2.pl

Cele:

 • działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy  i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych
 • aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym
 • pielęgnacja tradycji regionalnych,
 • działania na rzecz rozwoju wsi, rolników i członków ich rodzin.

Stowarzyszenie „Razem” w Strzałkowie

Górna 12

62-420 Strzałkowo

tel. 63 275 60 08

Cele:

 • inicjowanie i prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalno – sportowo – zdrowotnych młodzieży i mieszkańców gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego, w szczególności społecznie zagrożonych, będących w trudnych sytuacjach materialnych i rodzinnych.

Towarzystwo Sportowo – Kulturalne „ GRAMY DALEJ”

Pułaskiego 1

62-420 Strzałkowo

tel. 507 089 639

providia@poczta.onet.pl

Cele:

 • integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę, wypoczynek oraz imprezy artystyczne
 • prowadzenie poradnictwa, organizowanie szkoleń i konferencji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz środowisk.

Strzałkowskie Stowarzyszenie Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Powstańców Wielkopolskich 5

62-420 Strzałkowo

tel. 601 145 170

boguniah@wp.pl

Cele:

 • rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie,
 • organizowanie działań sprzyjających zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej osób starszych

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo

Powstańców Wielkopolskich 5

62-420 Strzałkowo

tel. 695 653 479

irka63@wp.pl

Cele:

 • działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych, których inwalidztwo powstało przed szesnastym rokiem życia.

Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła”

Ostrowska 8b

62-420 Strzałkowo

tel. 510 240 304

rozwinacskrzydla@op.pl

Cele:

 • inicjowanie i prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalno – sportowo – zdrowotnych młodzieży i mieszkańców Gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego, będących w trudnych sytuacjach materialnych i rodzinnych.

Klub Sportowy „Polanin” Strzałkowo

Al. Prymasa Wyszyńskiego 48

62-420 Strzałkowo

tel. 504 563 113

Cele:

 • pomoc w organizowaniu życia sportowego w gminach w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe,
 • organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • angażowanie wszystkich mieszkańców do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Strzałkowski Klub karate

Wólka 1

62-420 Strzałkowo

tel. 603 847 506

Cele:

 • organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, a także wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych w kraju i za granicą,
 • wydawanie materiałów sportowo szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów propagandowo informacyjnych, dotyczących dyscypliny sportowej karate.

Stowarzyszenie „Z wiatrem i pod wiatr”

Słomczyce 8c

62-420 Strzałkowo

Cele:

 • stworzenie możliwości  wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowościowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrona i promocja zdrowia, edukacja , oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie Pszczelarzy w Strzałkowie

1 Maja 21

62-420 Strzałkowo

tel. 63 275 04 97

Cele:

 • organizowanie szkoleń oraz pomoc członkom w prowadzeniu i utrzymaniu hodowli pszczół,
 • produkcja miodu.

Stowarzyszenie Producentów Rolnych „SMAK POL”

Dworcowa 1

62-420 Strzałkowo

Cele:

 • zabezpieczanie interesów ekonomicznych swych członków oraz poziomu opłacalności produkcji rolnej,
 • pozyskiwanie opłacalnych rynków zbytu na produkty rolne oraz poprawa i rozwój lokalnego rolnictwa.

Gminny Związek działkowców Strzałkowo

Powstańców Wielkopolskich 5

62-420 Strzałkowo

tel. 663 843 394

dzialk1strza@o2.pl

Cele:

 • uprawa gruntów gminnych.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Produktu Lokalnego w Strzałkowie

Górna 12

62-420 Strzałkowo

tel. 606 833 105

Cele:

 • propagowanie i realizowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości produktu lokalnego w tym także podejmowanie działań w formie inkubatora przetwórstwa lokalnego. – ochrona i promocja zdrowia,
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • ochrona praw konsumentów.
Top