Gospodarka odpadami

Od 1 lutego 2022 r. obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

– zbiórka odpadów komunalnych – 29,00 zł/osobę/miesiąc,

 

– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata podwyższona) – 87,00 zł/osobę/miesiąc,

 

-zwolnienie w przypadku, kiedy właściciel kompostuje bioodpady – 1,00 zł/osobę/miesiąc (właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 

Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nr rachunku bankowego:

 

94 8543 0000 2001 1000 0273 0020

 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie

 

Pozostałe opłaty (m.in. podatki, opłaty skarbowe) należy dokonywać na dotychczasowe konto nr:

73 8543 0000 2001 1000 0273 0010

INFORMACJA
O FUNKCJONOWANIU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

1. LOKALIZACJA PUNKTU: ul. Powidzka 2B w Strzałkowie (miejsce po dawnym PBO)

 

2. ODPADY KOMUNALNE PRZYJMOWANE W PSZOK-u (m.in.):

– wielkogabaryty,
– opony samochodowe,
– odpady budowlane,
– sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– selektywnie zebrany papier, plastik i szkło,
– przeterminowane leki,
– chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory.

 

3. GODZINY OTWARCIA:

 

– PONIEDZIAŁEK 11.00 – 15.00

– ŚRODA 10.00 – 18.00

– PIĄTEK 7.00 – 11.00 

– SOBOTA 7.00 – 15.00 (tylko ostatnia sobota w miesiącu)

 

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

 

UWAGA!!! SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ KOMPLETNY (podstawa prawna: art. 35 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz. U. z 2019 r., poz. 1895).

Numer telefonu kontaktowego do Pracownika PSZOK: 793 493 473.

AKTUALNOŚCI:

Herb Gminy Strzałkowo

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 

W związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 28 grudnia 2021 r. nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiadamiamy, że od dnia 1 lutego 2022 r. obowiązywać będą następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

– zbiórka odpadów komunalnych – 29,00 zł/osobę/miesiąc,

– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata podwyższona) – 87,00 zł/osobę/miesiąc,

-zwolnienie w przypadku, kiedy właściciel kompostuje bioodpady – 1,00 zł/osobę/miesiąc (właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

/podstawa prawna : uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XXIX/280/2021/

 

Opłaty w zmienionej wysokości należy uiszczać od dnia 1 lutego 2022 r. na dotychczas przyjętych zasadach.

 

Uwaga! Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje obowiązku składania nowych deklaracji.

 

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcą świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Kleczewa (oddział w Słupcy ul. Wspólna 8).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Urząd Gminy Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 lub pod nr tel. 63 274 60 55

 

 

Strzałkowo, dnia 05.01.2022 r.

 


Herb Gminy Strzałkowo

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 888) – w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Strzałkowo nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr XXIII/220/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty zawiadamiam, że od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązywać będą następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

– zbiórka odpadów komunalnych – 21,00 zł/osobę/miesiąc,
– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata podwyższona) – 63,00 zł/osobę/miesiąc,
-zwolnienie w przypadku, kiedy właściciel kompostuje bioodpady – 0,50 zł/osobę/miesiąc (właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 

Opłaty w zmienionej wysokości należy uiszczać od dnia 1 lipca 2021 r. na dotychczas przyjętych zasadach.

 

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Jednocześnie informuję, że przedsiębiorcą świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Kleczewa (oddział w Słupcy ul. Wspólna 8).

 

Harmonogramy będą dostarczane przez ZGKiM Kleczew do każdej nieruchomości oraz są dostępne na stronie internetowej tut. Urzędu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Urząd Gminy Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 pok. nr 17 lub pod nr tel. 63 274 60 55.

 

                                                                         Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                             /-/ Dariusz Grzywiński

Strzałkowo, dnia 18.06.2021 r.

 


Herb Gminy Strzałkowo

KOMUNIKAT

 

    W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.) informuję mieszkańców, że od 1 stycznia 2021r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo (Uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XVII/181/2020 z dnia 26 listopada 2020r.).

 

      Właściciele nieruchomości, którzy dotąd nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów, od dnia 1 stycznia mają obowiązek segregować odpady i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

     Od 01.01.2021 r. aktualny formularz deklaracji będzie dostępny na stronie internetowej www.strzalkowo.pl w zakładce „do pobrania”-> „Ochrona środowiska”.

 

     Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, wypełnioną deklarację można złożyć do skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie Urzędu Gminy, przesłać pocztą lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

     Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów naliczana będzie opłata podwyższona w wysokości 34,00 zł/mc/mieszkańca (dwukrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy Strzałkowo – uchwałą nr XVII/183/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty).

    Warto więc segregować – to nie tylko dbałość o środowisko, ale także o własne wydatki.

   Ponadto informuję, że zgodnie z nowelizacją w/w ustawy właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostujący bioodpady na terenie swojej posesji będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przyjętą uchwałą zwolnienie wynosi 0,50 zł od mieszkańca/mc na danej nieruchomości.

 

     Szczegółowe informacje dot. zmian dostępne są pod nr tel. 63 274 60 55 (Urząd Gminy w Strzałkowie) oraz 63 275 18 29 (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słupcy).

 

                                                                                             Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                       /-/ Dariusz Grzywiński

 


Top