by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Ogłoszenie Wójta Gminy Strzałkowo o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia
do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga

 

      W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga, Gmina Strzałkowo ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.

 

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji,
o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Strzałkowo, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania
z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

II. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

1) wnioski należy składać do Urzędu Gminy Strzałkowo;

2) do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

3) podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:

a) do 150 000 złotych,

b) do 500 000 złotych,

c) do 3 500 000 złotych.

4) Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Strzałkowo lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy Strzałkowo, ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo w terminie do dnia 11.08.2023 r. do godz. 1200.

O zachowaniu terminu decyduje data oraz godzina złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Strzałkowo
lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Strzałkowo drogą pocztową.

5) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

6) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

7) Do wniosku należy dołączyć:

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

IV. Zasady wyboru wniosków

1. Wybór wniosków zostanie dokonany zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Strzałkowo nr 12/2023/W z dnia 01.08.2023 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji i wyłonienia wniosków celem zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.

2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Wójt Gminy Strzałkowo może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.

V. Warunki podpisania umowy o dotację

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Strzałkowo.

2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy wstępnej
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Strzałkowo.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.

2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Gminy Strzałkowo.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 63 274 60 29.

2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 11.08.2023 r. po godz. 1200 nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek do pobrania (DOC)

Oświadczenie do wniosku (DOC)

Oświadczenie o środkach publicznych (DOC)

Oświadczenie o udziale własnym (DOC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *