by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41

Nazwa biura: IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznań

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/ 1

Obszar: województwo wielkopolskie powiat słupecki

Ważność: od godz. 14:00 dnia 17.05.2021 do godz. 06:00 dnia 18.05.2021

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 25 mm do 35 mm, lokalnie ok. 45 mm. Po południu oraz wieczorem opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%

Uwagi: Brak.

Pełna treść komunikatu ostrzegawczego

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy – GPOS.6220.18.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

GPOS.6220.18.2020                                                                                             Strzałkowo, dnia 13.05.2021 r.

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) dalej ustawa OOŚ,

 

zawiadamiam,

 

że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie i eksploatacji urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na potrzeby podlewania na działce o nr ewid. 18/1, obręb Szemborowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

 

Przedmiotowe postepowanie wszczęto na wniosek Pana Stefana Jałoszyńskiego zam. Szemborowo 16, 62-420 Strzałkowo.

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.

 

Zgodnie z art. 21 i 22 ust. 1 ustawy OOŚ informuję, iż dane o:

 

– wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
– postanowieniu Wójta Gminy Strzałkowo,
– raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 

zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.strzalkowo.samorzady.pl.

 

Ponadto, na podstawie art. 33 ustawy OOŚ informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:

 

– wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
– opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
– opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole,
– postanowieniem Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14.12.2020 r. znak: GPOS.6220.18.2020,
– raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 

oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Planowania Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pok. 16, od poniedziałku do piątku, w godz.: 7 30 – 15:30, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 17 maja 2021 r. do 17 czerwca 2021 r. (włącznie). Z dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście w siedzibie organu w godzinach pracy tut. Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny (tel. 63 274 60 56).

 

Zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: ug@strzalkowo.pl). Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzałkowo.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie www.strzalkowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, Urzędu Gminy w Słupcy, a także na tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. w m. Szemborowo.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                           Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Debata nad raportem o stanie Gminy Strzałkowo

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 maja 2021 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Strzałkowo, na której przedstawiony zostanie raport o stanie gminy. Zgodnie
z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym w debacie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos musi złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Strzałkowo, do przewodniczącego rady, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   /-/Tomasz Gałan

 

 

Raport o stanie Gminy Strzałkowo w roku 2020 (do pobrania)

Zgłoszenie do debaty (do pobrania)

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Ogłoszenie o przetargu

 

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO
OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ NIEZABUDOWANEJ


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990),oraz§ 3 ust. 1 i
§ 6 ust. 1 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 1490) w związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) oraz Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 1 czerwca 2020  Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

1. Adres nieruchomości

Obręb Staw

2. Oznaczenie nieruchomości

 

Położenie nieruchomości Numer geod. nieruchomości Powierzchnia w ha Księga wieczysta
Staw 100/4 0,4705 KN1S/00031704/9
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w studium działka opisana jest jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4. Opis nieruchomości Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość rolną niezabudowaną położoną w obręb geod. Staw w gminie Strzałkowo w pobliżu drogi krajowej nr 92 Poznań-Warszawa w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Poznań-Warszawa. Działka nr geod. 100/4 o pow. 0,4705 ha, to grunt orny w kształcie wąskiego pasa przylegającego do torów kolejowych. W sąsiedztwie tereny kolejowe, grunty orne. Dostęp do nieruchomości drogą wewnętrzną będącą w własnością Gminy Strzałkowo nr geod. 67, oraz przez działkę nr geod. 72/2 na której została zapewniona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości o nr geod. 100/4 obręb Staw. Nieruchomość nieuzbrojona w media.
5. Obciążenia i zobowiązania

dotyczące nieruchomości

W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655)  Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu.
6. Forma i tryb zbycia Przetarg nieograniczony.
Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 14.06.2021 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Strzałkowo  przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 w sali nr 13. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.
 

7.

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium Cena wywoławcza wynosi 36 600,00 zł.

Wadium wynosi  2 000,00 zł  tj. 5% wartości

 
Powyższa nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. ust.1 pkt  9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o  podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
8. Warunki przetargu Aby przystąpić do przetargu należy:
8.1. Wadium Wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium w podanej wysokości, w terminie do 07.06.2021 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Strzałkowo) należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Strzałkowo nr 73 8543 0000 2001 1000 0273 0010

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.2. Pełnomocnictwa – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

– w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

– w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, uchwał oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.strzalkowo.pl., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo www.strzalkowo.samorzady.pl.
10. Uwagi Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 roku, nr 2278 z poźn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu przed terminem jego przeprowadzenia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

II przetarg odbył się 29.03.2021 r i zakończył się wynikiem negatywnym.

11. Dodatkowe informacje Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Strzałkowo lub pod nr tel. (63)2746-056. W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscach publicznych.

 

Strzałkowo 06.05.2021r.                                                                                 Zastępca Wójta Gminy Strzałkowo

                                                                                                                              /-/ Lidia Śmidowicz

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Komunikat Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie wprowadzenia ograniczenia tonażowego w m. Łężec

 

 

KOMUNIKAT

 

W związku z brakiem obecnie perspektyw dofinansowania budowy drogi przez m. Łężec (koszt ok. 10 mln złotych) Gmina Strzałkowo, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Starostę Słupeckiego i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, wprowadza z dniem 15 maja br. ograniczenia tonażu do 12 ton na odcinku będącym w jej zarządzie.

 

Jednocześnie tożsame działania na pozostałej części drogi podejmuje jej zarządca – Burmistrz Miasta Słupcy.

 

Ponadto informujemy, że indywidualne zgody na przejazd przez m. Łężec będzie wydawał Burmistrz Miasta Słupcy, zarówno od strony drogi krajowej nr 92, jak i od drogi powiatowej 3040P.

 

Gmina nadal będzie podejmowała działania w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                       /-/ Dariusz Grzywiński