Klauzule informacyjne

 

„Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo do prywatności, w tym w szczególności do ochrony swoich danych osobowych. Ochronę taką zapewnia mu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wraz z regulacjami krajowymi i szczegółowymi przepisami sektorowymi w tym zakresie.

 

Kierownictwo Urzędu Gminy Strzałkowo świadome zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych deklaruje podejmowanie niezbędnych działań dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z ochroną identyfikujących ją danych.

 

Obok stosowania środków technicznych i organizacyjnych wymuszonych przez przepisy prawa działania te mają na celu podnoszenie świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe oraz ciągłe podwyższanie poziomu ochrony danych osobowych przetwarzanych w naszym urzędzie.

 

Kierownictwo Urzędu zobowiązuje się również do wszelkiej niezbędnej współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz działającymi w jego imieniu inspektorami.”*

* – wyciąg z preambuły „POLITYKI OCHRONY DANYCH” przyjętej do stosowania w Urzędzie Gminy Strzałkowo

 

W celu wypełnienia wyżej powziętych zobowiązań Urząd Gminy Strzałkowo powołał na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) Pana Sławomira Laskowskiego, którego zadaniami są:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO i doradzanie im w tej sprawie,
  • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych,
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO
  • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia

 

Mieszkańcy Gminy Strzałkowo oraz inne osoby mogą kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych z naszym IOD w następujący sposób:

 

Spełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane osobowe przetwarza Urząd przedstawiamy poniżej klauzule informacyjne dla poszczególnych czynności przetwarzania danych.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Ewidencja ludności
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Referat Finansów
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Referat Gospodarki Komunalnej
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Oświata
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - Sekretariat
Klauzula informacyjna - korespondencja mailowa
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Urzędu Gminy Strzałkowo - strona internetowa
Klauzula informacyjna dla osób zawierających umowy z Urzędem Gminy Strzałkowo
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Klauzula informacyjna na potrzeby procesu rekrutacji
Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gmin Strzałkowo
Klauzula informacyjna - oświadczenia majątkowe
Klauzula informacyjna - monitoring
Top