by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Strzałkowo informuje, że 01.08.2023 r. pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Strzałkowie rozpoczęli zgodnie z art. 9u ust. 1 oraz art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469, dalej: „ustawa”) kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469, dalej: „ustawa”) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub w przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa powyższej ustawy Wójt Gminy Strzałkowo zobowiązany jest do przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata kontroli:

  1. posiadania przez właścicieli nieruchomości umów z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni transportu ścieków i transport nieczystości ciekłych,
  2. dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kontrole będą przeprowadzane według załączonego Planu Kontroli w Urzędzie Gminy Strzałkowo, pokój nr 17, po wcześniejszym wezwaniu do osobistego stawiennictwa w celu przeprowadzenia kontroli.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli, tj. w szczególności:
• co najmniej dwóch ostatnich rachunków za opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo znajduje się pod adresem:

https://strzalkowo.samorzady.pl/ochronasrodowiska,31_1620

 

Plan kontroli na lata 2023-2024 (DOC)

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Kampania „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

 

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Podsumowanie poprzedniej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbyło się w kwietniu 2023 r. w Ryglicach podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

Ryglice to zagłębie producentów wyrobów z drewna. Pozostałością tej produkcji jest biomasa drzewna – odnawialne źródło energii.

Tegoroczna edycja kampanii społecznej „ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”    organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi: Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Celem kampanii społecznej   „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

– jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,

– jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz

Edukacja społeczna będzie prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas lekcji/zajęć zawodoznawczych w których będą brali udział Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w naszym Cechu i organizacjach kominiarskich będących współorganizatorami tej edycji Kampanii.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje:

34.1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel/ zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie utraty życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,.

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

– prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,

– potrzebę budowy kominów awaryjnych, które umożliwią podłączenie urządzeń grzewczych w okresie braku prądu lub gazu, które zdarzają się w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi,

– brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wspiera również kampanie społeczne innych stowarzyszeń w sprawie wyposażenia domów ogrzewanych z wykorzystaniem energii elektrycznej lub paliwa gazowego/ciekłego w komin awaryjny dymowy (komin bezpieczeństwa) do ewentualnego podłączenia przenośnego pieca na paliwo stałe na okres przedłużającej się awarii sieci elektrycznej czy braku dostaw paliwa gazowego/ciekłego w okresie niskich temperatur zewnętrznych.

W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię przez nie organizowane:

– „Zaproś Kominiarza” organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy

– „Inwentaryzacja źródeł ciepła” organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

– „Ochrona środowiska wybór naszych czasów” organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

– „Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa” organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

– “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” organizowaną przez Państwową Straż Pożarną.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.

Podsumowanie Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2023 r. w Ryglicach podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

 

Pełna treść komunikatu

 

 

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58

 

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

 

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1

 

Obszar: województwo wielkopolskie, powiat: słupecki 

 

Ważność: od godz. 12:00 dnia 13.09.2023 do godz. 20:00 dnia 13.09.2023

 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

 

Uwagi: Brak

 

Pełna treść komunikatu ostrzegawczego