by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, 05.01.2021 r.

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 05.01.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.14.2020 dla Energy Solar 43 Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Marcina Bagińskiego ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie parku farm fotowoltaicznych „Strzałkowo” o mocy łącznej do 10 MW (10 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda) zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Skarboszewo, na działce o nr ewid. 196/2, obręb Skarboszewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie i Urzędu Miasta w Słupcy,

– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Skarboszewo, Bielawy.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                       /-/Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *