by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, dnia 08.02.2021 r.

WÓJT 
GMINY STRZAŁKOWO
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

GPP.6733.7.2020

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
z dnia 08.02.2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz przebudowie linii napowietrznej SN” na działkach w obrębach geodezyjnych: obręb Graboszewo, gm. Strzałkowo, działki nr 196, 205/2, 1/2, 230; obręb Kościanki, gm. Strzałkowo, działki nr 103, 53/7,

 

została wydana decyzja Nr 1/2021, znak: GPP.6733.7.2020 z dnia 08.02.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z wydaną decyzją i jej załącznikami w Urzędzie Gminy w Strzałkowie (ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62 – 420 Strzałkowo), w dniach pracy urzędu w godz. 730 do 1530, pokój nr 15).

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                              Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                              /-/ Dariusz Grzywiński

 

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Strzałkowo (dalej: Urząd) reprezentowany przez Wójta Gminy, z siedzibą w Strzałkowie, al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 275 06 19, adres email: ug@strzalkowo.pl.
2.Urząd będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych tel. 509 776 801, adres email: iod@selcom.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *