by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, dnia 08.01.2021 r.

 

 

GPOS.6220.31.2020


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Strzałkowo
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm..) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek z dnia 22.06.2020 r., Pana Bernarda Kwapicha zam. Szemborowo 64, 620-420 Strzałkowo reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Szablewskiego zam. ul. Ostrowska 40 c, 62-420 Strzałkowo oraz Panią Annę Szablewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TERRA Środowisko i Rolnictwo Anna Szablewska ul. Ostrowska 40c, 62-420 Strzałkowo , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 231, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ) Wójt Gminy Strzałkowo wystąpił w dniu 10.08.2020 r. pismem znak: GPOS.6220.31.2020 o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz Zarządu Zlewni Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole.

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, obejmującego możliwość zapoznania się z materiałami sprawy i składania uwag i wniosków Urzędzie Gminy w Strzałkowie – pok. Nr 16 w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej na adres: ug@strzalkowo.pl. Z zastrzeżeniem, że z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny lub z pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczność tut. Urząd nie może zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

/-/ Dariusz GrzywińskiThis image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *