by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w Grodzisku Wielkopolskim
na Osiedlu Wojska Polskiego 25 wraz z udziałem wynoszącym ½ części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki nr 210/3 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Organizator przetargu:

 

Dyrektor I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z siedzibą 60-908 Poznań,
ul. Dąbrowskiego 12

działający w imieniu:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie

ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

 

Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal niemieszkalny nr 1, położony jest na działce                              o nr ewidencyjnym 210/3 w Grodzisku Wielkopolskim na Osiedlu Wojska Polskiego 25
w województwie wielkopolskim.

 

Lokal niemieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej z pomieszczeniami przynależnymi
256,10 m2 stanowi odrębną własność, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PO1S/00059883/7.

Z własnością lokalu niemieszkalnego nr 1  związany jest udział wynoszący ½ części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 210/3 o powierzchni 1029 m2 będącej własnością Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PO1S/00029365/1.

 

Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT

 

Cena wywoławcza wynosi 484 200,00 zł

(słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100).

Sprzedaż przedmiotowego lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem lokalu ponosi kupujący.

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert

 

Oferty należy składać w terminie do 28.09.2021 roku do godz. 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Poznaniu, 60-908 Poznań, ul. Dąbrowskiego 12, Kancelaria – parter główne wejście do budynku od dnia publikacji ogłoszenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, w której I Oddział ZUS w Poznaniu ofertę faktycznie otrzymał tj. do dnia  28.09.2021 r. do godz. 15.00.

 

Wzór oferty znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci

 

Termin i miejsce otwarcia ofert

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.09.2021 roku o godz. 11.00 siedzibie I Oddziału ZUS
w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 12, sala nr 219.

 

Warunki przystąpienia do przetargu

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do regulaminu przetargu) oraz wniesienie wadium.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w niej oświadczeń i zobowiązań.

 

Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

 

Wadium w wysokości 24 210,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przed dniem upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.09.2021 r. do godz. 15.00

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy I Oddziału ZUS w Poznaniu:

PKO BP S.A. konto numer: 02 1020 5590 0000 0502 9250 7014

 

Na przelewie należy umieścić adnotację:

Wadium – Przetarg sprzedaż nieruchomości Grodzisk Wielkopolski, Osiedle Wojska Polskiego 25

 

Wadium w formie pieniężnej musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

 

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. podmiot ustalony jako nabywca lokalu), nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (tj. uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację
z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy,
a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Zastrzeżenie dot. prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu

 

Szczegółowe warunki przetargu zawiera regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci oraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12  budynek B w pokoju 103 w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja o wizji lokalnej

 

Wizji lokalnej można dokonać do dnia poprzedzającego złożenie ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Joanną Wiśniewską tel. 61 841 6999 e-mail: joanna.wisniewska02@zus.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, w dniach pracy urzędu.

 

Informacja o możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora dopiero po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz.735 ze zm.) dalej jako „ustawa o mieniu”, dokonanie przez państwową osobę prawną m.in. czynności prawnej w zakresie rozporządzenia rzeczowymi aktywami trwałymi o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 200 000 złotych wymaga zgody organu nadzorującego – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  Obowiązek ten dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (państwowej osoby prawnej) m.in. w przypadku sprzedaży nieruchomości.

 

W przypadku braku zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na przeniesienie prawa własności w/w nieruchomości organizator przetargu zawiadomi wygrywającego przetarg, w terminie 14 dni od uzyskania od Ministra informacji o braku przedmiotowej zgody. W tym samym terminie organizator zwróci wadium przelewem na rachunek bankowy uprzednio wskazany przez wygrywającego.

 

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu – uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest do parafowania umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 

Organizator przetargu przygotuje projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, który po zaparafowaniu przez obie strony umowy, zostanie wysłany z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *