by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Zarządzenie Nr 3/2021/W
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 9 marca 2021 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Strzałkowo w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 – Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:

 

§ 1. Udziela się dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Strzałkowo w dziedzinie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 następującym podmiotom:

 

1) Klubowi Sportowemu „POLANIN” Strzałkowo z siedzibą w Strzałkowie, Al. Prymasa Wyszyńskiego 48 wpisanego do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Powiatu Słupeckiego pod numerem 32/2010 na zadanie pt. „Organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej drużyn młodzieżowych oraz seniorów” –
w kwocie 50.000,00 zł,

 

2) Strzałkowskiemu Klubowi Karate z siedzibą w Wólce 1, 62-420 Strzałkowo wpisanego do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Powiatu Słupeckiego pod numerem 1/2019 na zadanie pt. „Organizacja
I Ogólnopolskiego Turnieju Karate Silver CUP” w kwocie 10.590,00 zł,

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *