by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

 

nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Strzałkowo o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Strzałkowie do dnia 15 czerwca 2023 r.

 

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

 

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy w Strzałkowo (biuro podawcze) lub
  • na stronie https://strzalkowo.pl/.

 

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Gminy w Strzałkowie – sekretariat lub pok. 15, lub
  • pocztą na adres: Urząd Gminy w Strzałkowie, Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, lub
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym

 

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków powinien odbywać się raz na dwa lata, a ze zbiorników bezodpływowych dwa razy w roku.

 

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Zgodnie z art. 5a i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo, przyjętym Uchwałą XLI/383/2023 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2023 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 3309), właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 

  1. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych);
  2. zgłoszenia do użytkowania na nieruchomości zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków lub w przypadku zakończenia użytkowania (podłączenie do kanalizacji) należy dokonać w Urzędzie Gminy Strzałkowo, pokój 17 w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub elektronicznie.

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do indywidualnego zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym, posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych i wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Strzałkowo.

 

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązkiem właściciela jest pozbywanie się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych oraz adekwatnie do zużycia wody na danej nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

W związku z przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie ochrony środowiska, na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrole będą polegały na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Strzałkowo celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Podczas kontroli w terenie właściciel zobowiązany jest do przedłożenia powyższych dokumentów w czasie kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba w ilości adekwatnej do pobranej wody.

 

Jednoczenie informuję się, że zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania ścieków. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco sprawdzać wypełnienie i szczelność zbiorników. Niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych bez dna lub nieszczelnych zbiorników innego rodzaju. Dodatkowo przydomowa oczyszczalnia ścieków, jak również szambo, muszą mieć wymagane przepisami dokumenty wyrobu budowlanego tj. certyfikat. Przed przystąpieniem do budowy należy ten fakt zgłosić w starostwie powiatowym. Następnie, zgodnie z  § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę odprowadzające ścieki do wód lub do ziemi z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska tj. do Urzędu Gminy Strzałkowo. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgłoszona do organu przydomowa oczyszczalnia ścieków może być eksploatowana w terminie 30 dni po zgłoszeniu, pod warunkiem, że organ ochrony środowiska nie wnosi sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

 

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (DOC)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *