by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Urząd Gminy w Strzałkowie informuje, iż ruszył nabór dla gmin do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Strzałkowo. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Aby Gmina Strzałkowo uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, koniecznym jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Przygotowaliśmy wstępną deklarację wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu.

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania.

 

Dla kogo?

1. Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

– prawa własności,

– lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo,

– najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

• Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)

• Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

• Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego to maksymalnie 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

2. Dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

 

Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

• podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,

• podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,

• najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

• Dla wspólnot mieszkaniowych – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł (350 000 zł przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła, 360 000 zł wymiana źródła ciepła z fotowoltaiką, 375 000 zł wymiana na pompę ciepła z fotowoltaiką, 150 000 zł termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła)

 

Na co?

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

• zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet/zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,

• podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane – tylko w przypadku realizacji zadania głównego (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;

• zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

• dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Załącznik 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu, część 1-3

Załącznik nr 1a (wspólnoty mieszkaniowe) do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu, część 4

Wójt Gminy Strzałkowo przyjmuje oświadczenia od chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy na terenie gminy Strzałkowo, a także małych wspólnot mieszkaniowych, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie do dnia 5 stycznia 2024 r.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Strzałkowo dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wstępne deklaracje udziału w programie należy składać w Biurze Obsługi w siedzibie Urzędzie Gminy Strzałkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, lub wysłać listem na powyższy adres.

Dodatkowe informacje:

• Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Strzałkowo.

• W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

• We wszystkich trzech poziomach dofinansowania warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzałkowo w pokoju nr 17, pod nr telefonu 60 274 60 55 lub 60 274 60 29 lub pisząc na adres e-mail: ochronasrodowiska@strzalkowo.pl

• Więcej informacji na stronach:

czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie-2/

 

Do pobrania:

Wzór wstępnej deklaracji udziału w programie (DOC)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *