by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO
OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ NIEZABUDOWANEJ

 


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990),oraz§ 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 1490) w związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) oraz Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 1 czerwca 2020  Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

1. Adres nieruchomości Obręb Staw
2. Oznaczenie nieruchomości

 

Położenie nieruchomości Numer geod. nieruchomości Powierzchnia w ha Księga wieczysta
Staw 100/4 0,4705 KN1S/00031704/9
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w studium działka opisana jest jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4. Opis nieruchomości Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość rolną niezabudowaną położoną w obręb geod. Staw w gminie Strzałkowo w pobliżu drogi krajowej nr 92 Poznań-Warszawa w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Poznań-Warszawa. Działka nr geod. 100/4 o pow. 0,4705 ha, to grunt orny w kształcie wąskiego pasa przylegającego do torów kolejowych. W sąsiedztwie tereny kolejowe, grunty orne. Dostęp do nieruchomości drogą wewnętrzną będącą w własnością Gminy Strzałkowo nr geod. 67, oraz przez działkę nr geod. 72/2 na której została zapewniona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości o nr geod. 100/4 obręb Staw. Nieruchomość nieuzbrojona w media.
5. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655)  Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu.
6. Forma i tryb zbycia Przetarg nieograniczony.
Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 24.08.2021 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Strzałkowo  przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 w sali nr 13. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.
 

7.

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium Cena wywoławcza wynosi 30 000,00 zł.

Wadium wynosi  1 500, 00 zł  tj. 5% wartości

 
Powyższa nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. ust.1 pkt  9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o  podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
8. Warunki przetargu Aby przystąpić do przetargu należy:
8.1. Wadium Wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium w podanej wysokości, w terminie do 20.08.2021 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Strzałkowo) należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Strzałkowo nr 73 8543 0000 2001 1000 0273 0010

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.2. Pełnomocnictwa – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

– w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

– w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, uchwał oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.strzalkowo.pl., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo www.strzalkowo.samorzady.pl
10. Uwagi Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 roku, nr 2278 z poźn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu przed terminem jego przeprowadzenia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

III przetarg odbył się 14.06.2021 r i zakończył się wynikiem negatywnym.

11. Dodatkowe informacje Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Strzałkowo lub pod nr tel. (63) 2746-056. W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscach publicznych.

 

Strzałkowo 15.07.2021r.                                                                                           Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                              /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *