by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 833)

 

Wójt Gminy Strzałkowo

 

wykłada do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od 10.12.2020 r. – 31.12.2020 r. „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2036”.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie. Wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urzędzie Gminy w Strzałkowie, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@strzalkowo.pl, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Strzałkowo.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy — wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

                                                                                                                                   Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                    /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *