by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, 09.12.2020 r.

 

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z infrastrukturą na działce o nr ewid. 35, obręb Babin, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” zostanie zakończone w terminie do dnia 11.01.2021 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww sprawie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

– Inwestor Pana Sebastiana Kuźniarka zam. Babin 10, 62-420 Strzałkowo, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Szablewską prowadząca firmę TERRA Środowisko i Rolnictwo Anna Szablewska z/s ul. Ostrowska 40c, 62-420 Strzałkowo.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy — wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie i Urzędu Gminy w Słupcy,

 

– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Babin, Piotrowice.

 

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                   /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *