by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, dnia 17.05.2021 r.

GPP.6733.5.2021

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
z dnia 17 maja 2021 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

 

przez podanie do publicznej wiadomości:

 

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo,
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca ,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu i sołectwa Skarboszewo

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Jerzego Wożniaka prowadzącego działalność Zakład Elektroinstalacyjno -Handlowy WIS ul. Francuska 61 64-100 Leszno pełnomocnika Gminy Strzałkowo dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetleni ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3078 P w m. Chwalibogowo na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 240 i 236/2 obręb Skarboszewo gmina Strzałkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. GPP.6733.5.2021 ), strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pokój nr 15 (tel. 63 2746029), a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia. Z zastrzeżeniem, że z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny. Ze względu na ww. okoliczność tut. Urząd nie może zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                      /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *