by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPP.6733.5.2021

Strzałkowo, dnia 17.05.2021 r.

GPP.6733.5.2021

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
z dnia 17 maja 2021 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

 

przez podanie do publicznej wiadomości:

 

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo,
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca ,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu i sołectwa Skarboszewo

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Jerzego Wożniaka prowadzącego działalność Zakład Elektroinstalacyjno -Handlowy WIS ul. Francuska 61 64-100 Leszno pełnomocnika Gminy Strzałkowo dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetleni ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3078 P w m. Chwalibogowo na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 240 i 236/2 obręb Skarboszewo gmina Strzałkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. GPP.6733.5.2021 ), strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pokój nr 15 (tel. 63 2746029), a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia. Z zastrzeżeniem, że z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny. Ze względu na ww. okoliczność tut. Urząd nie może zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                      /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPP.6733.3.2021 z 1 kwietnia 2021 r.

Strzałkowo, dnia 01.04.2021 r.

WÓJT 
GMINY STRZAŁKOWO
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

GPP.6733.3.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
z dnia 01.04.2021 r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowych nn-0,4 kV, przebudowie słupów linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowie rozdzielnic szafowych nn, demontażu przewodów linii napowietrznej nn-0,4 kV” na działkach
nr ewidencyjny 1/2, 6/3, 153/2, 183/8 obręb Graboszewo, gmina Strzałkowo,
została wydana decyzja Nr 2/2021, znak: GPP.6733.3.2021 z dnia 01.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z wydaną decyzją i jej załącznikami w Urzędzie Gminy w Strzałkowie (ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62 – 420 Strzałkowo), w dniach pracy urzędu w godz. 730 do 1530, pokój nr 15).
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                 Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                 /-/ Dariusz Grzywiński

 

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Strzałkowo (dalej: Urząd) reprezentowany przez Wójta Gminy, z siedzibą w Strzałkowie, al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 275 06 19, adres email: ug@strzalkowo.pl.
2.Urząd będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych tel. 509 776 801, adres email: iod@selcom.pl.

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPP.6733.3.2021

Strzałkowo, dnia 26.02.2021 r.

GPP.6733.3.2021

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
z dnia 26 lutego 2021 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości:

 

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu i sołectwa Graboszewo

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Bartosza Michalskiego reprezentującego Pracownię Projektową OMEGA Bartosz Michalski ul. Leśna 4, 63-400 Wysocko Wielkie, pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowych nn-0,4 kV, przebudowie słupów linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowie rozdzielnic szafowych nn, demontażu przewodów linii napowietrznej nn-0,4 kV” na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 1/2, 6/3, 153/2, 183/8 obręb Graboszewo, gmina Strzałkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. GPP.6733.7.2020 ), strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pokój nr 15 (tel. 63 2746029), a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                         Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                        /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPP.6733.7.2020 z 18 grudnia 2020 r.

Strzałkowo, 18.12.2020 r.

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

 

przez podanie do publicznej wiadomości:

 

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu i sołectwa Strzałkowo

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Wojciecha Rakowskiego reprezentującego Energa Invest Sp. z o.o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk, pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz przebudowie linii napowietrznej SN” na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 196, 204/2, 1/2, 230 obręb Graboszewo, 103, 53/7 obręb Kościanki, gmina Strzałkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. GPP.6733.7.2020 ), strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pokój nr 15 (tel. 63 2746029), a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                     Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                     /-/ Dariusz Grzywiński