by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, dnia 26.02.2021 r.

GPP.6733.3.2021

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
z dnia 26 lutego 2021 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości:

 

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu i sołectwa Graboszewo

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Bartosza Michalskiego reprezentującego Pracownię Projektową OMEGA Bartosz Michalski ul. Leśna 4, 63-400 Wysocko Wielkie, pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowych nn-0,4 kV, przebudowie słupów linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowie rozdzielnic szafowych nn, demontażu przewodów linii napowietrznej nn-0,4 kV” na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 1/2, 6/3, 153/2, 183/8 obręb Graboszewo, gmina Strzałkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. GPP.6733.7.2020 ), strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pokój nr 15 (tel. 63 2746029), a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                         Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                        /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *