by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, dnia 05.03.2021 r.

GPOS.6220.26.2020 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 05.03.2021 r. zostało wydane postanowienie znak GPOS.6220.26.2020 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie magazynu płaskiego zbóż z zespołem silosów wraz z towarzyszącą infrastrukturą technologiczną i techniczną wraz z przyłączem wody i utwardzeniem odcinka drogi na działce o nr ewid. 15, obręb Kościanki, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” z wniosku Pana Bogusława Waliszki zam. ul. Średzka 58, 62-020 Zalasewo reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jerzego Domagalskiego, ul. Południowa 33, 62-081 Przeźmierowo oraz Panią Larysę Bogdan – Zasikowską ul. Długosza 25a/129, 60-556 Poznań.

 

Pełnomocnik Inwestora w dniu 17.02.2021 r. przedłożył w tut. Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że pismem znak: GPOS.6220.26.2020 z dnia 05.03.2021 r. Wójt Gminy Strzałkowo zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o wydanie opinii.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzałkowie pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z pracownikiem tut. Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Strzałkowie ,
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń.

 

                                                                                             Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                             /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *