by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, 14.12.2020 r.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w związku z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonym w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, będącej załącznikiem do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „GRABOSZEWO” o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze działek ewid. nr 43/2, 44, 50, 240, obręb Graboszewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” dla firmy Sabowind Polska Sp. z o.o. ul. Nasypowa 14, 85-342 Bydgoszcz , Wójt Gminy Strzałkowo wystąpił w dniu 10.12.2020 r. pismem znak: GPOS.6220.21.2020 o ponowną opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz Zarządu Zlewni Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole.

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, obejmującego możliwość zapoznania się z materiałami sprawy i składania uwag i wniosków Urzędzie Gminy w Strzałkowie – pok. Nr 16 w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej na adres: ug@strzalkowo.pl. Z zastrzeżeniem, że z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny lub z pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczność tut. Urząd nie może zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. ) zawiadamia się, że ww. postępowanie zostanie zakończone w terminie do dnia 18.01.2021 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww. sprawie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                          Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                  /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *