by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Urząd Gminy Strzałkowo informuje, że 01.08.2023 r. pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Strzałkowie rozpoczęli zgodnie z art. 9u ust. 1 oraz art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469, dalej: „ustawa”) kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469, dalej: „ustawa”) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub w przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa powyższej ustawy Wójt Gminy Strzałkowo zobowiązany jest do przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata kontroli:

  1. posiadania przez właścicieli nieruchomości umów z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni transportu ścieków i transport nieczystości ciekłych,
  2. dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kontrole będą przeprowadzane według załączonego Planu Kontroli w Urzędzie Gminy Strzałkowo, pokój nr 17, po wcześniejszym wezwaniu do osobistego stawiennictwa w celu przeprowadzenia kontroli.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli, tj. w szczególności:
• co najmniej dwóch ostatnich rachunków za opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo znajduje się pod adresem:

https://strzalkowo.samorzady.pl/ochronasrodowiska,31_1620

 

Plan kontroli na lata 2023-2024 (DOC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *