by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, 18.12.2020 r.

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

 

przez podanie do publicznej wiadomości:

 

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo,
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu i sołectwa Strzałkowo

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Wojciecha Rakowskiego reprezentującego Energa Invest Sp. z o.o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk, pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz przebudowie linii napowietrznej SN” na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 196, 204/2, 1/2, 230 obręb Graboszewo, 103, 53/7 obręb Kościanki, gmina Strzałkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. GPP.6733.7.2020 ), strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strzałkowie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, pokój nr 15 (tel. 63 2746029), a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                     Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                     /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *