by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 t.j. ze zm.)

 

Wójt Gminy Strzałkowo

 

zaprasza do udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Informacje ogólne

 

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego gminy Strzałkowo w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022, ogłoszonego dnia 02 lutego 2022 r.

2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.

5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Po spełnieniu wymogów formalnych, o wyborze członka komisji konkursowej zadecyduje Wójt Gminy Strzałkowo w drodze zarządzenia.

6. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom

 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert, ale posiadające wiedzę bądź doświadczenie w dziedzinie z zakresu ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

 

III. Zadania członka komisji konkursowej

 

1. Zapoznanie się z ofertami;
2. Udział w posiedzeniach komisji w wyznaczonym terminie;
3. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w otwartym konkursie ofert.

 

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

 

1. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Urzędzie Gminy Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, w godzinach 7.30- 15.30, w terminie do dnia 2 marca 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu Gminy w Strzałkowie.

 

Osoba do kontaktu: Damian Nowaczyk nr telefonu 63 2746024.

 

Zgłoszenie do udziału w Komisji Konkursowej (do pobrania)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *