by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

 

Zarządzenie Nr 2/2021/W
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 08 marca 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j. ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da pkt. 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j. ze zm) oraz uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 – Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Strzałkowo w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 ogłoszonego dnia 01 lutego 2021 r. w następującym składzie:

 

1) Lech Nowaczyk – Przewodniczący Komisji,
2) Agnieszka Żelek – Członek Komisji,
3) Damian Nowaczyk – Członek Komisji,

 

§ 2. Komisja działa na podstawie regulaminu działania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, który stanowi załącznik do Zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *