by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, 8 maja 2023 r.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzałkowo w spawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Staw i ustalenia urzędowych nazw miejscowości Staw Pierwszy i Staw Drugi.

 

1. Przedmiot konsultacji

W spawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Staw i ustalenia urzędowych nazw miejscowości Staw Pierwszy i Staw Drugi.

 

2. Forma konsultacji

Uwagi i opnie można było przekazywać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną oraz bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy.

 

3. Termin konsultacji

Od 11.04.2023 r. do 24.04.2023 r.

 

4. W konsultacjach mogli brać udział:

1) mieszkańcy miejscowości Staw Pierwszy i Staw Drugi,

2) organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – działające na terenie objętym konsultacjami w zakresie ich działalności statutowej,

3) jednostki pomocnicze gminy na terenie objętym konsultacjami,

4) wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie objętym konsultacjami,

5) inne podmioty zainteresowane działające na terenie objętym konsultacjami.

 

5. Wyniki konsultacji

Liczba uprawnionych do udziału w konsultacjach, zgodnie z ewidencją ludności z miejscowości Staw – ogółem 267 osób, z tego:

– Staw I – 123 osoby,
– Staw II – 144 osoby.

W konsultacjach wzięło udział 52 mieszkańców z czego:

a) 50 uprawnionych do udziału w konsultacjach, z terenu miejscowości:

– Staw I – 7 osób,
– Staw II – 43 osoby oraz

b) 2 z miejscowości Młodziejewice, których nie dotyczyły konsultacje.

Za „zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Staw i ustaleniem urzędowych nazw miejscowości Staw Pierwszy i Staw Dugi” było 45 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach z tego z terenu miejscowości:

– Staw I – 7 osób,
– Staw II – 38 osób.

Przeciw „zniesieniu urzędowej nazwy miejscowości Staw i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości Staw Pierwszy i Staw Dugi” było 5 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach z tego terenu miejscowości:

– Staw I – 0 osób,
– Staw II – 5 osób.

Mieszkańców, którzy w ogóle nie wzięli udziału w przedmiocie konsultacji było 217 z tego z terenu miejscowości:

– Staw I – 116 osób,
– Staw II – 101 osób.

 

Podsumowując, większość mieszkańców biorących udział w konsultacjach jest za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Staw i ustaleniem urzędowych nazw miejscowości Staw Pierwszy i Staw Drugi.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                      /-/ Dariusz Grzywiński

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *