by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Gmina Strzałkowo przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Na potrzeby programu za członka rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową , macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą niepełnosprawną.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością.

 

W pierwszej kolejności Gmina uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

 

Osoby korzystające z opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą składać n/w dokumenty:

1. Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024,

2. kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

3. klauzulą informacyjną w ramach Programu Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024,

4. Klauzulę informacyjną RODO w OPS

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie do dnia 15 marca 2024 r.

 

W ramach otrzymanych środków w roku 2024 planowane jest wsparcie dla 3 opiekunów w formie pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 240 godzin dla 1 osoby.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 uzyskać można na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Załączniki:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *