by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

                      WÓJT                                                                                        Strzałkowo, dnia 21.01.2022 r.

            GMINY  STRZAŁKOWO

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

GPP.6721.1.2021, GPP.6721.2.2021

GPP.6721.3.2021, GPP.6721.4.2021

GPP.6721.5.2021

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
  przy ul. Wrzosowej w Słomczycach, gmina Strzałkowo”,
 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Szemborowo, gmina Strzałkowo”,
 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Graboszewo, gmina Strzałkowo”
 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Paruszewo, gmina Strzałkowo”,
 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Skarboszewo, gmina Strzałkowo”.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz kolejno: Uchwały Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIV/229/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., Uchwały Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIV/228/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., Uchwały Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIV/227/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., Uchwały Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIV/226/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., Uchwały Rady Gminy Strzałkowo Nr XXIV/225/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 

 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy
  Wrzosowej w Słomczycach, gmina Strzałkowo”,
 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Szemborowo, gmina Strzałkowo”,
 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Graboszewo, gmina Strzałkowo” ,
 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Paruszewo, gmina Strzałkowo”,
 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Skarboszewo, gmina Strzałkowo”,

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (http://strzalkowo.samorzady.pl/).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w sali nr 4 o godz. 9:30, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej z uwagi na utrzymujący się stan epidemii oraz o możliwości i sposobie udziału
w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, będzie można uzyskać pod numerem telefonu: 63 274 60 29 w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@strzalkowo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzałkowo.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                           /-/ Dariusz Grzywiński

 

Załączniki do pobrania

 

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Strzałkowo (dalej: Urząd) reprezentowany przez Wójta Gminy,
  z siedzibą w Strzałkowie, al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, dane kontaktowe: numer telefonu:63 275 06 19,
  adres email: ug@strzalkowo.pl.
 2. Urząd będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych tel. 509 776 801, adres email: iod@selcom.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *