by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

 

WÓJT                                                                                                                                Strzałkowo, dnia 02.12.2021 r.
GMINY STRZAŁKOWO
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.12.2021 r. do 11.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (http://strzalkowo.samorzady.pl/).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w sali nr 4 o godz. 10:00, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej z uwagi na utrzymujący się stan epidemii oraz o możliwości i sposobie udziału w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, będzie można uzyskać pod numerem telefonu: 63 274 60 29 w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i prognozy. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@strzalkowo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2022 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzałkowo.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                             /-/ Dariusz Grzywiński

 

Do pobrania:

 

prognoza_studium_strefa

rysunek_kierunki_strzałkowo_strefa

rysunek_prognoza_studium_strefa

rysunek_uwarunkowania_strzałkowo_strefa

tekst_studium_strefa

 

 

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Strzałkowo (dalej: Urząd) reprezentowany przez Wójta Gminy, z siedzibą w Strzałkowie, al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, dane kontaktowe: numer telefonu:63 275 06 19, adres email: ug@strzalkowo.pl
2. Urząd będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych tel. 509 776 801, adres email: iod@selcom.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *