by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ LOKAL MIESZKALNY W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKOWO


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy a dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz 1490)

1. Opis nieruchomości 1. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 50,88 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego położonego przy ulicy al. Prymasa Wyszyńskiego 7 w Strzałkowie na działce nr geod. 523/12, o pow. 0,1775 ha.

2. Przedmiotowy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i schowka. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 9,86 m2 znajdujące się w budynku gospodarczym.

3. Lokal mieszkalny nie ma urządzonej księgi wieczystej.

4. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 6074/37579 części. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KN1S/000029500/2.

5. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka sąsiaduje z zabudową usługową. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

2. Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XXX/189/05 z dnia 02.06.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo zapis dla przedmiotowej nieruchomości stanowi: „ Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – oznaczenie MW”. Nieruchomość użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem.
3. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
4. Forma i tryb zbycia Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym.
Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 17.05.2021 r. o godz. 10:00. w siedzibie Urzędu Gminy Strzałkowo  przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 w sali nr 4 na parterze.  Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium Cena wywoławcza wynosi 86 300,00 zł  ; Wadium wynosi  5 000,00 zł.

 Powyższa nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o  podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium w podanej wysokości, w terminie do 13.05.2021 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Strzałkowo) należy dokonać przelewem na konto Gminy Strzałkowo nr 73 8543 0000 2001 1000 0273 0010.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

6. Pełnomocnictwa 1. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników

2. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

3. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, uchwał oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7 Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.strzalkowo.pl., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo www.bip.strzalkowo.pl
8. Uwagi Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, nr 2278 z poźn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.
9. Dodatkowe informacje Oględziny lokalu mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63)2746-056.

 

Strzałkowo, 09.04.2021 r.                                                                                   Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                /-/ Dariusz Grzywiński

                       

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *