by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

W związku z obserwowanym nasileniem działań osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji poboru wód podziemnych z ujęć indywidualnych na cele związane z działalnością rolniczą i gospodarczą oraz biorąc pod uwagę przyspieszone tempo uszczuplania się istniejących rezerw zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych na terenie Gminy Strzałkowo (w 2018 r. w obrębie neogenu zostały ustalone na poziomie 73,72 m3/h), w ocenie tut. Organu te działania mogą spowodować dalsze pogłębianie się deficytów w zasobach dyspozycyjnych Gminy. W związku z powyższym oraz zgodnie z informacjami zawartymi w „Zestawieniu bilansowym zasobów wód podziemnych w gminach Orchowo, Powidz, Ostrowite, Strzałkowo, Słupca, Lądek i Zagórów w nawiązaniu do pięter wodonośnych, pozwoleń wodnoprawnych, poboru wody i zapotrzebowania na wodę” na terenie gminy Strzałkowo według stanu na 2018 rok odnotowano wartości ujemne rezerw zasobów względem pozwoleń wodnoprawnych na poziomie – 68,57 m3/h.

Mając powyższe argumenty na względzie Wójt Gminy Strzałkowo informuje, że podmioty, które złożą do tut. Urzędu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy Strzałkowo – zostaną zobligowane do przedłożenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tego przedsięwzięcia wraz z przedstawieniem dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej dla planowanego ujęcia wraz z decyzją zatwierdzającą właściwego organu.

 

                                                                                                   Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                         /-/ Dariusz Grzywiński

 

Strzałkowo, dnia 10.03.2022 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *