by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.15.2020 z 14 stycznia 2021 r.

Strzałkowo, dnia 14.01.2021 r.

GPOS.6220.15.2020

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie biogazowni rolniczej o mocy 330 kWe z możliwością rozbudowy do 499 kWe wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. nr 134/1, obręb Ostrowo Kościelne, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”, z wniosku spółki Ubojnia Przywarty Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Babin Olędry 15, 62-420 Strzałkowo, zostało postanowieniem znak GPOS.6220.15.2020 z dnia 14.01.2021 r. zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem tutejszego Urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

 

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

                                                                                                       Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                       /-/ Dariusz Grzywiński