by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, 15.12.2020 r.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 138/4, obręb Krępkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

– Inwestor PVE 120 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz,

 

został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

 

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w Strzałkowie, ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 , pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy — wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Krępkowo.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                     /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *