by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Strzałkowo, 07.12.2020 r.

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 07.12.2020 r. decyzji znak: GPOS.6620.5.2020 dla PV 1200 Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16 a, 00-041 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Drożdża zam. ul. Konopnickiej 24/1, 88-100 Inowrocław stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN063) w obrębie Skąpe, na działce o nr ewid. 76/1, obręb Skąpe, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”
i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Skąpe i Janowo Olędry.

 

                                                                                                                                           Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                     /-/ Dariusz Grzywiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *