KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów
Kronika samorządowa

 Aktualnie jest 1 gość
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna
Rodzice Krzysia Antczaka z Szemborowa proszą o pomoc
14.08.2020.
Image

Krzyś Antczak (Cieślak) z Szemborowa od 3 lat choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Jest dzielny pomimo spędzenia w szpitalu na walce z chorobą blisko 2 lat swojego 11-letniego życia. Przeszedł dwa przeszczepy szpiku i wyczerpujące leczenie onkologiczne. W tej chwili jedynym ratunkiem jest nowatorska terapia komórkami CAR-T polegająca na przeprogramowaniu komórek odpornościowych Krzysia (limfocytów T), co sprzyja rozpoznawaniu komórek nowotworowych i skutecznemu ich zwalczaniu. Jednak koszt terapii jest ogromny - blisko 1,5 mln złotych.

Każda, nawet najmniejsza wpłata, przybliży Krzysia do celu! W imieniu rodziców dziękujemy za serce i wsparcie.

Szczegóły zbiórki dostępne pod linkiem: www.siepomaga.pl/krzys-antczak 

 

 
17 sierpnia urząd nieczynny
12.08.2020.
Image
 
Ostrzeżenie IMGW
10.08.2020.
Image
 
Informacja w sprawie przebudowy drogi w Łężcu
04.08.2020.
Image


 
Powszechny spis rolny - ważne informacje
04.08.2020.
Image

Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa rolnego, za którego uważa się osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne (tj. na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie), niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu (np. na podstawie umowy ustnej lub bezumownie) i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.


Pytania w ankiecie obejmują 11 działów: użytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów i inna; zwierzęta gospodarskie; nawożenie; ochrona roślin; budynki gospodarskie; ciągniki maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarcza; struktura dochodów; aktywność ekonomiczna; chów i hodowla ryb. Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dotyczą zasadniczo stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., jednak część z nich zawierać będzie odniesienie do 12 miesięcy poprzedzających tę datę.

Poprzedni spis rolny odbył się w roku 2010. Jego wyniki zestawione ze spisem z 2002 roku, czyli na dwa lata przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, uwidoczniły duże zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych oraz powierzchni i strukturze zasiewów w Wielkopolsce:

• korzystną tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście średniej powierzchni użytków rolnych (UR) z 9,00 ha do 11,05 ha. Odnotowano również wzrost udziału – w ogólnej liczbie gospodarstw – tych podmiotów, które prowadzą działalność rolniczą;

• zmiany w strukturze gospodarstw rolnych. Znacznie spadła (o ponad ¼) liczba gospodarstw najmniejszych o powierzchni 0–5 ha UR i 5–20 ha UR (o 10,5%). Na zbliżonym poziomie utrzymała się liczba gospodarstw z grupy obszarowej 20–50 ha UR. Natomiast znacznie wzrosła liczba gospodarstw największych o powierzchni UR 50 ha i więcej (o 35,7%). Zmiany te są jednak powolne, a udział gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 15 ha i więcej wynosił zaledwie 16,4%, podczas gdy gospodarstwa najmniejsze (o powierzchni 0–5 ha UR) stanowiły prawie 53% ogółu gospodarstw w województwie wielkopolskim;

• zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych z działalnością rolniczą, głównie na skutek zaniechania prowadzenia tej działalności przez jednostki najmniejsze (spadek o ponad ½ liczby gospodarstw o powierzchni 0–1 ha UR i o 16,7% – o powierzchni 1–2 ha UR). Jednocześnie odnotowano korzystne zjawisko zwiększania się liczby gospodarstw największych prowadzących działalność rolniczą (wzrost o ponad ¼ liczby gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 30 ha i więcej, w tym o ponad 40% – gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej);

• niewielkie zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów w użytkowaniu gospodarstw rolnych z 2001,6 tys. ha do 1999,2 tys. ha, tj. o 2,4 tys. ha (o 0,1%);

• zmniejszenie powierzchni użytków rolnych z 1819,3 tys. ha do 1797,0 tys. ha, tj. o 22,3 tys. ha (o 1,2%). W ogólnej powierzchni użytków rolnych dominował udział powierzchni zasiewów (82,3%), który w porównaniu z 2002 r. wzrósł o 2,1 pkt. proc.;

• zwiększenie ogólnej powierzchni zasiewów z 1458,2 tys. ha do 1479,3 tys. ha, tj. o 21,2 tys. ha (o 1,4%);

• zmiany w strukturze zasiewów i upraw, w której zmniejszyła się powierzchnia uprawy zbóż ogółem z 1142,4 tys. ha do 1083,9 tys. ha (o 5,1%), ziemniaków z 71,5 tys. ha do zaledwie 40,0 tys. ha (o 44,1%) i buraków cukrowych z 54,0 tys. ha do 42,8 tys. ha (o 20,7%), wzrosła natomiast powierzchnia upraw rzepaku i rzepiku z 64,8 tys. ha do 138,2 tys. ha (o 113,2%) oraz upraw pastewnych z 85,5 tys. ha do 133,8 tys. (o 56,5%), a także grupy upraw zaliczanych do „pozostałych” z 36,7 tys. ha do 38,4 tys. ha (o 4,6%);

• zwiększenie udziału powierzchni sadów w ogólnej powierzchni użytków rolnych z 0,9% do 1,3%;

Należy się spodziewać, że przemiany polskiego rolnictwa, obserwowane w ostatnich 3 dekadach, a zwłaszcza od wejścia Polski do Unii Europejskiej, wspierane przez programy Wspólnej Polityki Rolnej, uległy nasileniu w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Znajdujemy potwierdzenie tych tendencji w prowadzonych co roku reprezentacyjnych badaniach rolniczych, czyli prowadzonych na części gospodarstw. Jednak pełen ich obraz możemy uzyskać jedynie w Powszechnym Spisie Rolnym, jedynym badaniu pełnym, prowadzonym, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, co 10 lat i dającym możliwość dokonywania porównań międzynarodowych.

Czy polskie rolnictwo podąża ścieżkami przemian podobnymi do tych, wybieranych przez rolnictwo niemieckie, francuskie czy włoskie, czy znalazło własną drogę rozwoju?

Czy potencjał ekonomiczny rodzimych gospodarstw rolnych pozwala im konkurować

na wspólnym europejskim rynku rolnym?

I czy prawdą jest, że polskie rolnictwo jest bardziej ekologiczne?

Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Znajdziemy je gdy użytkownicy gospodarstw rolnych, zgodnie z nałożonym na nich obowiązkiem wezmą udział w badaniu prowadzonym od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Spiszmy się jak na rolników przystało!

 
Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej
24.07.2020.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 t.j.)

Wójt Gminy Strzałkowo

zaprasza do udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego gminy Strzałkowo w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020, ogłoszonego dnia 10 lipca 2020 r.

2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.

5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Po spełnieniu wymogów formalnych, o wyborze członka komisji konkursowej zadecyduje Wójt Gminy Strzałkowo w drodze zarządzenia.

6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert, ale posiadające wiedzę bądź doświadczenie w dziedzinie z zakresu ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

1. Zapoznanie się z ofertami;

2. Udział w posiedzeniach komisji w wyznaczonym terminie;

3. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w otwartym konkursie ofert.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

1. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Urzędzie Gminy Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, w godzinach 7.30- 15.30, w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu Gminy w Strzałkowie.

Osoba do kontaktu: Damian Nowaczyk nr telefonu 63 2746024.

 

Formularz zgłoszenia


 
Ostrzeżenie IMGW
16.07.2020.
Image
 
Gmina otrzyma dofinansowanie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
15.07.2020.

ImageWe wtorek, 14 lipca w urzędzie gminy podpisana została umowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo”. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na3 487 694 zł z czego 1 787 304 zł stanowić będzie dofinansowanie w ramach zadania „Gospodarka wodno - ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Po odliczeniu podatku VAT udział własny Gminy wyniesie 1 048 219 zł.

Realizacja zadnia rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa dwa lata. Umowę o dofinansowanie w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podpisał wicemarszałek Krzysztof Grabowski. W podziękowaniu za wieloletnią współpracę wójt Dariusz Grzywiński wręczył mu pamiątkowy medal wydany przez Gminę z okazji 30- lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.   

GALERIA ZDJĘĆ

 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
10.07.2020.

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

Na podstawie art. 13  ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1057 t.j.) ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT
NA  REALIZACJĘ  ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY STRZAŁKOWO W DZIEDZINIE
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2020

I. Rodzaj zadania publicznego.

Organizowanie szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów i innych zajęć oraz organizowanie zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych.

Celami zadania są:

- propagowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego,

- poprawa sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,

- integracja mieszkańców i środowiska sportowego poprzez organizację imprez sportowych,

- przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym,

- inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczności lokalnej, w szczególności wśród rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych,

- wzrost aktywności ruchowej mieszkańców poprzez propagowanie sportowego stylu życia,

Rezultaty:

- organizacja minimum 1 przedsięwzięcia związanego z organizowaniem szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów i innych zajęć oraz organizowania zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych.

Sposób monitorowania rezultatów:

- ankiety, listy obecności, dokumentacja fotograficzna lub inna dokumentacja potwierdzająca realizację zadania.

II.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Gmina Strzałkowo na realizację zadania w roku 2020 r. zaplanowała środki publiczne w wysokości 65 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.).

2. Wymagane dokumenty:

a) oferta zgodna ze wzorem, będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji np. z ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego, z rejestru Starostwa lub inny dokument właściwy dla podmiotu. W przypadku kserokopii dokumentu należy go potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia,

c) statut – ksero dokumentu potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia,

d) upoważnienia osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana jako uprawniona do jego reprezentowania w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,

e) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym,

f) oświadczenie o numerze konta bankowego.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na realizację zadania publicznego Gminy Strzałkowo w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020”. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

4. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty nie dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników a każda oferta powinna znajdować się w osobnej kopercie.

5. Zadanie zlecane jest w formie powierzenia lub wsparcia w rozumieniu zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. W wyniku postępowania konkursowego może być wybrana więcej niż jedna oferta.

7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Gmina powierza lub wspiera realizację zadania publicznego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

2. Za koszty kwalifikowane po stronie oferenta (inne środki finansowe ogółem) uznaje się wydatki ponoszone najwcześniej od dnia wskazanego w ofercie jako dzień rozpoczęcia realizacji zadania, natomiast za koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.

3. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożona ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

a) wkład może pochodzić z: wkładu własnego finansowego, wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, świadczenia pieniężnego od odbiorców zadania, które stanowi odrębne źródło finansowania zadania w ofercie, środków finansowych z innych źródeł publicznych.

b) w ramach zadania oferent nie może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

c) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %.

d) Dotacja nie będzie udzielana na: zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną, pokrycie zobowiązań powstałych przed zawarciem umowy, realizację inwestycji, zakup środków trwałych, remonty, pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników poza zakresem realizacji zadania publicznego, nagrody pieniężne, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy.

e) Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy.

f) W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany: w zakresie sposobu realizacji zadania oraz harmonogramie pod warunkiem, że nie zmieniają istoty zadania publicznego. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

g) Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli osiągnięty zostanie poziom 70 % rezultatów.

h) Zajęcia dla odbiorców oferty powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych i dostosowanych do specyfiki grupy docelowej.

4. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy. Informacja wraz z logo Gminy powinna być zawarta w materiałach informacyjnych, promocyjnych, w wydawanych w ramach zadania publikacjach, poprzez media, na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną na miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację skierowaną do odbiorców zadania.

5. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie ze wzorem, będącym załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacja zadania publicznego.

V. Termin składania ofert.

1. Ofertę konkursową można składać (pocztą lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzałkowie Al. Wyszyńskiego 6, 62 – 420 Strzałkowo w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 roku,  do godz. 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Strzałkowie.

2. Oferty złożone po terminie lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

VI. Termin i tryb wyboru oferty.

1. W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Wójt Gminy Strzałkowo ogłosi decyzję o powierzeniu lub wsparciu realizacji zadania wybranym organizacją.

2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Strzałkowo

4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Strzałkowo.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej  www.strzalkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzałkowo.

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Przy wyborze oferty pod uwagę brane będą następujące kryteria:

1. Kryteria oceny formalnej:

a) czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie,

b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

c) czy oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza,

d) czy oferta zawiera wymagane załączniki,

e) czy podmiot składający ofertę prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

f) czy oferta jest podpisana przez osoby do tego upoważnione,

g) czy termin zakończenia zadania jest określony do 31.12.2020 r.

2. Kryteria oceny merytorycznej:

1) Warunkiem przystąpienia komisji do merytorycznej oceny oferty jest zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy Strzałkowo uchwałą Nr X/109/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

2) Dokonując oceny oferty komisja przyznaje punkty:

a) od 0 do 10 pkt.: oceniając możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, rzetelność przedstawionego opisu i harmonogramu zadania,

b) od 0 do 20 pkt.: oceniając rzetelność i poprawność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

c) od 0 do 20 pkt.: oceniając proponowaną jakość wykonania zadania: - atrakcyjność proponowanych działań,- czy cele odpowiadają na opisaną potrzebę, - opis rekrutacji uczestników (czy sposób rekrutacji jest odpowiedni do zakładanych celów zadania), - zakładane rezultaty,

d) od 0 do 10 pkt.: oceniając wkład (finansowy własny, rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków),

e) od 0 do 3 pkt.: oceniając dotychczasową współpracę oferenta z Gminą Strzałkowo, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie).

3. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyskała co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów, tj. 32 punkty. Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Wójt Gminy Strzałkowo w formie Zarządzenia.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Gmina Strzałkowo zrealizowała w roku 2019 zadanie tego samego rodzaju na kwotę w wysokości 50 000,00 zł. W bieżącym roku ogłoszenia konkursu Gmina Strzałkowo nie realizowała takiego zadania publicznego.

Informacje dodatkowe:

Oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


                                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                                     /-/ mgr inż. Dariusz Grzywiński

 

Wzór oferty do pobrania

 
Ostrzeżenie IMGW
10.07.2020.
Image
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 1490
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg