by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Rusza kolejna edycja konkursu “Działaj Lokalnie”

 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu, który rozpoczyna się 19 kwietnia 2021 r. i potrwa do 19 maja 2021 roku. Wysokość grantu, o który można wnioskować to 6 000 zł, a długość trwania projektu, od 3 do 6 miesięcy.

W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 19 kwietnia 2021 r. na stronie www.unianadwarcianska.pl oraz system.dzialajlokalnie.pl.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie:
unianadwarcianska.pl/konkurs-dzialaj-lokalnie-ruszamy-19-kwietnia-2021-roku

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie, które poświęcone zostanie zasadom konkursu Działaj Lokalnie 2021.
Termin: 19 kwietnia, godz. 15:00

 

Spotkanie odbędzie się w trybie webinarium z wykorzystaniem aplikacji ClickMeeting.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 18 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem formularza Google dostępnego pod linkiem: forms.gle/5VEiLZ1ikqfVaJqE6

 

Program:
1. Podstawowe zasady udział w programie Działaj Lokalnie 2021.
2. Omówienie wniosku.
3. Rozliczenia dotacji.
4. Pytania i odpowiedzi.

Szczegółowe informacje wraz z linkiem dotyczące spotkania terminie 19 kwietnia zostaną przekazane w dniu 19 kwietnia 2021 r. na e-maile z formularza zgłoszeniowego.

 

Więcej informacji o szkoleniu na stronie:
unianadwarcianska.pl/szkolenie-dzialaj-lokalnie-2021

Dane kontaktowe:
Ośrodek Działaj Lokalnej
Stowarzyszenie ”Unia Nadwarciańska”

Poznańska 18, 62-400 Słupca
biuro: ul. Plac Szkolny 16 a
tel. 63 24 100 73; 512 962 200
e-mail: odl@unianadwarcianska.pl

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.5.2021

Strzałkowo, dnia 09.04.2021 r.

GPOS.6220.5.2021

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Strzałkowo
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm..) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Szyllera adres: ul. Przejazdowa 24, 05-800 Pruszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „montażu tymczasowej, mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działkach o numerach ewidencyjnych 68/5, 68/7, 68/8, 68/9 obręb Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ) Wójt Gminy Strzałkowo wystąpił w dniu 09.04.2021 r. pismem znak: GPOS.6220.5.2021 o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz Zarządu Zlewni Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole.

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, obejmującego możliwość zapoznania się z materiałami sprawy i składania uwag i wniosków Urzędzie Gminy w Strzałkowie – pok. Nr 16 w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej na adres: ug@strzalkowo.pl. Z zastrzeżeniem, że z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny lub z pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczność tut. Urząd nie może zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam, że z uwagi na prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz trwający stan epidemii COVID-19, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 22.12.2020 r.

 

Zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

/-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ LOKAL MIESZKALNY W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKOWO


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy a dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz 1490)

1. Opis nieruchomości 1. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 50,88 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego położonego przy ulicy al. Prymasa Wyszyńskiego 7 w Strzałkowie na działce nr geod. 523/12, o pow. 0,1775 ha.

2. Przedmiotowy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i schowka. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 9,86 m2 znajdujące się w budynku gospodarczym.

3. Lokal mieszkalny nie ma urządzonej księgi wieczystej.

4. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 6074/37579 części. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KN1S/000029500/2.

5. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka sąsiaduje z zabudową usługową. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

2. Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XXX/189/05 z dnia 02.06.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo zapis dla przedmiotowej nieruchomości stanowi: „ Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – oznaczenie MW”. Nieruchomość użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem.
3. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
4. Forma i tryb zbycia Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym.
Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 17.05.2021 r. o godz. 10:00. w siedzibie Urzędu Gminy Strzałkowo  przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 w sali nr 4 na parterze.  Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium Cena wywoławcza wynosi 86 300,00 zł  ; Wadium wynosi  5 000,00 zł.

 Powyższa nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o  podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium w podanej wysokości, w terminie do 13.05.2021 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Strzałkowo) należy dokonać przelewem na konto Gminy Strzałkowo nr 73 8543 0000 2001 1000 0273 0010.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

6. Pełnomocnictwa 1. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników

2. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

3. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, uchwał oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7 Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.strzalkowo.pl., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo www.bip.strzalkowo.pl
8. Uwagi Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, nr 2278 z poźn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.
9. Dodatkowe informacje Oględziny lokalu mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63)2746-056.

 

Strzałkowo, 09.04.2021 r.                                                                                   Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                /-/ Dariusz Grzywiński

                       

 

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31

Nazwa biura: IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznań

Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/ 1

Obszar: województwo wielkopolskie powiat słupecki

Ważność: od godz. 00:00 dnia 09.04.2021 do godz. 08:00 dnia 09.04.2021

Przebieg: Prognozowana jest temperatura minimalna powietrza od -2oC do 0oC, przy gruncie od -4oC do -2oC. Temperatura maksymalna w dzień od 5oC do 7oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: Brak.

Pełna treść komunikatu ostrzegawczego

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPP.6733.3.2021 z 1 kwietnia 2021 r.

Strzałkowo, dnia 01.04.2021 r.

WÓJT 
GMINY STRZAŁKOWO
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

GPP.6733.3.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO
z dnia 01.04.2021 r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowych nn-0,4 kV, przebudowie słupów linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowie rozdzielnic szafowych nn, demontażu przewodów linii napowietrznej nn-0,4 kV” na działkach
nr ewidencyjny 1/2, 6/3, 153/2, 183/8 obręb Graboszewo, gmina Strzałkowo,
została wydana decyzja Nr 2/2021, znak: GPP.6733.3.2021 z dnia 01.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z wydaną decyzją i jej załącznikami w Urzędzie Gminy w Strzałkowie (ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62 – 420 Strzałkowo), w dniach pracy urzędu w godz. 730 do 1530, pokój nr 15).
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                 Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                 /-/ Dariusz Grzywiński

 

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Strzałkowo (dalej: Urząd) reprezentowany przez Wójta Gminy, z siedzibą w Strzałkowie, al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 275 06 19, adres email: ug@strzalkowo.pl.
2.Urząd będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych tel. 509 776 801, adres email: iod@selcom.pl.