by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Komunikat Wójta Gminy w sprawie kontroli pieców

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Wójt Gminy Strzałkowo mając na względzie poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Strzałkowo zlecił specjalistycznej firmie pomiar stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu wykonanych za pomocą drona posiadającego czujnik jakości Atom FL PM analizator zanieczyszczeń powietrza. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że w porze wieczornej stężenie pyłów PM 2,5, PM 10 w Strzałkowie – rejon ulic: Powstańców Wlkp., Ostrowska, Powidzka, 1-Maja, Szkolna wahało się między 200 µ g/m3 a 1000 µg/m3 ( w czerwonych kwadratach stwierdzono największe stężenie pyłu PM 2,5, PM 10).

 

Pomiar stężenia pyłu PM2,5, PM10 według skali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. „Raport pomiaru stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie m. Strzałkowo” z dnia 2 marca 2021 r

 

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Strzałkowo powołał komisje do przeprowadzenia kontroli palenisk domowych pod kątem spalania w nich odpadów komunalnych. Komisja w składzie: pracownik tut. Urzędu w asyście funkcjonariusza Policji w terminie odwrotnym będzie przeprowadzać kontrolę palenisk domowych na terenie Gminy Strzałkowo. Właściciele nieruchomości na podstawie zapisów art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska są zobowiązani do udostepnienia nieruchomości celem przeprowadzenia kontroli pod rygorem ukarania mandatem wystawionym na podstawie przepisów kodeksu ds. wykroczeń. Kontrole prowadzone będą na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w ramach realizacji obowiązku wynikającego z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Wielkopolskiego i tzw. „uchwały antysmogowej”.

 

                                                                                                  Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                   Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.19.2020 z 14 stycznia 2021 r.

Strzałkowo, dnia 14.01.2021 r.

GPOS.6220.19.2020

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 14.01.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.16.2020 dla Pana Szymona Machińskiego zam. Szemborowo 29, 62-420 Strzałkowo stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce o nr ewid. 35, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Góry i Brudzewo.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                     /-/Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.31.2020 z 8 stycznia 2021 r.

Strzałkowo, dnia 08.01.2021 r.

 

 

GPOS.6220.31.2020


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Strzałkowo
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm..) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek z dnia 22.06.2020 r., Pana Bernarda Kwapicha zam. Szemborowo 64, 620-420 Strzałkowo reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Szablewskiego zam. ul. Ostrowska 40 c, 62-420 Strzałkowo oraz Panią Annę Szablewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TERRA Środowisko i Rolnictwo Anna Szablewska ul. Ostrowska 40c, 62-420 Strzałkowo , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 231, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ) Wójt Gminy Strzałkowo wystąpił w dniu 10.08.2020 r. pismem znak: GPOS.6220.31.2020 o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz Zarządu Zlewni Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole.

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, obejmującego możliwość zapoznania się z materiałami sprawy i składania uwag i wniosków Urzędzie Gminy w Strzałkowie – pok. Nr 16 w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej na adres: ug@strzalkowo.pl. Z zastrzeżeniem, że z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny lub z pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczność tut. Urząd nie może zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

/-/ Dariusz GrzywińskiThis image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.14.2020 z 5 stycznia 2021 r.

Strzałkowo, 05.01.2021 r.

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 05.01.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.14.2020 dla Energy Solar 43 Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Marcina Bagińskiego ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie parku farm fotowoltaicznych „Strzałkowo” o mocy łącznej do 10 MW (10 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda) zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Skarboszewo, na działce o nr ewid. 196/2, obręb Skarboszewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie i Urzędu Miasta w Słupcy,

– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Skarboszewo, Bielawy.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                       /-/Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.23.2020 z 21 grudnia 2020 r.

Strzałkowo, 21.12.2020 r.

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 21.12.2020 r. decyzji znak: GPOS.6620.23.2020 dla spółki PVE 120 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 71, 69/1, obręb Staw, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Staw Pierwszy i Wólka.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                      /-/Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.7.2020 z 17 grudnia 2020 r.

Strzałkowo, 17.12.2020 r.

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 17.12.2020 r. decyzji znak: GPOS.6620.7.2020 dla spółki Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o. z siedzibą Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „ budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW na działce o nr ewid. 102/2, 98/3, obręb Katarzynowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Katarzynowo.

 

                                                                                                                     Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                     /-/Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o zakończeniu postępowania dowodowego – GPOS.6220.24.2020 z 15 grudnia 2020 r.

Strzałkowo, 15.12.2020 r.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 138/4, obręb Krępkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

– Inwestor PVE 120 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz,

 

został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

 

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w Strzałkowie, ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 , pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy — wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Krępkowo.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                     /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.21.2020 z 14 grudnia 2020 r.

Strzałkowo, 14.12.2020 r.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w związku z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonym w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, będącej załącznikiem do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „GRABOSZEWO” o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze działek ewid. nr 43/2, 44, 50, 240, obręb Graboszewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” dla firmy Sabowind Polska Sp. z o.o. ul. Nasypowa 14, 85-342 Bydgoszcz , Wójt Gminy Strzałkowo wystąpił w dniu 10.12.2020 r. pismem znak: GPOS.6220.21.2020 o ponowną opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz Zarządu Zlewni Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole.

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, obejmującego możliwość zapoznania się z materiałami sprawy i składania uwag i wniosków Urzędzie Gminy w Strzałkowie – pok. Nr 16 w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej na adres: ug@strzalkowo.pl. Z zastrzeżeniem, że z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny lub z pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczność tut. Urząd nie może zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. ) zawiadamia się, że ww. postępowanie zostanie zakończone w terminie do dnia 18.01.2021 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww. sprawie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

Zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                          Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                  /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wyłożeniu do publicznego wglądu “Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2036”.

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 833)

 

Wójt Gminy Strzałkowo

 

wykłada do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od 10.12.2020 r. – 31.12.2020 r. „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2036”.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie. Wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urzędzie Gminy w Strzałkowie, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@strzalkowo.pl, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Strzałkowo.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy — wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie,
– wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

                                                                                                                                   Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                    /-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.1.2019 z 9 grudnia 2020 r.

Strzałkowo, 09.12.2020 r.

 

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z infrastrukturą na działce o nr ewid. 35, obręb Babin, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” zostanie zakończone w terminie do dnia 11.01.2021 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające w ww sprawie oraz skomplikowany charakter sprawy.

 

– Inwestor Pana Sebastiana Kuźniarka zam. Babin 10, 62-420 Strzałkowo, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Szablewską prowadząca firmę TERRA Środowisko i Rolnictwo Anna Szablewska z/s ul. Ostrowska 40c, 62-420 Strzałkowo.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy — wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie i Urzędu Gminy w Słupcy,

 

– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Babin, Piotrowice.

 

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                   /-/ Dariusz Grzywiński